Komplexní projekt vzdělávání

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Název projektu:

Komplexní systém vzdělávání v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00959
Zahájení realizace projektu: 01.10.2010
Ukončení realizace projektu: 30.09.2012
Doba trvání v měsících: 24,0


Klíčové aktivity

1. Řízení projektu, zajištění publicity, výběr dodavatelů, hodnocení projektu

Cílem této aktivity je nastavit vnitřní systém řízení celého projektu. Realizační tým v rámci této aktivity dohlíží na přípravu a realizaci výběrových řízení. Dále se bude podílí na průběžné publicitě projektu. Hlavním úkolem je koordinace a řízení vzdělávacích aktivit, vyhodnocování kurzů.

2. Vzdělávání v oblasti zdravotnických programů

Tato část je zaměřena na realizaci vzdělávacích aktivit zaměřených na získávání teoretických, ale také praktických znalostí z různých oblastí. V rámci školení se pracovníci setkají s novinkami v oboru a s praktickými ukázkami a možnostmi si "nanečisto" vyzkoušet v praxi daný zákrok či užití nástrojů s ním spojenými. Jedná se o tato školení:
 • Komplexní ošetřovatelská péče o tracheostomované pacienty
 • Hygiena operačních sálů a nazokomiální nákazy
 • Změny doporučených postupů, dle Guidellines 2005
 • Komplexní péče o kůži a léčba chronických ran, vlhká terapie
 • Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné se stomiemi na trávicím a močovém traktu
 • Bazální stimulace v ošetřovatelské péči - základní kurz
 • Bazální stimulace v ošetřovatelské péči - nástavba
 • Příprava školitelů a školitelek
 • Paliativní péče o pacienty s chronickým onemocněním
 • Výživa pacienta v léčebném procesu
 • Komunikační dovednosti pro nižší zdravotní personál, Základy asistence a manipulace s pacientem
 • Hygiena a sterilizace

3. Vzdělávání v oblasti manažerských programů

Tyto vzdělávací aktivity jsou určeny pro střední management zdravotnických pracovníků nelékařských oborů, tj. staniční a vrchní sestry a dále pro TPH vedoucí pracovníky. Účelem tohoto cyklu je proškolit pracovníky na různých stupních vedení v manažerských dovednostech. Umožnit jim získat znalosti a dovednosti, které jim umožní efektivněji řídit své podřízené, zvládat krizové situace. Dále získat základní přehled o právech a povinnostech pracovníků i pacientů. Vyšší úroveň řízení celého chodu Nemocnice, tj. nároky na řízení lidských zdrojů, organizaci práce.Vzdělávání zaměřeno do těchto oblastí:

 • Manažerský mix (vrchní sestry)
 • Práva a povinnosti pacientů a zdravotníků (vrchní sestry)
 • Budování vztahů uvnitř nemocnice, poskytování a přijímání kritické zpětné vazby (vrchní sestry)
 • Manažerský mix (staniční sestry)
 • Práva a povinnosti pacientů a zdravotníků (staniční sestry)
 • Strategický přístup k řízení lidských zdrojů
 • Time management
 • Vykazování zdravotní péče
 • Audit

4. E-learning

Celkem je touto metodou plánováno 5 kurzů:

 • Bazální stimulace
 • Hojení ran
 • Kompresivní terapie I
 • Kompresivní terapie II
 • Kompresivní terapie III
Každý kurz je určen pro cca 50 účastníků. Celkově se elektronického vzdělávání zúčastní 150 zaměstnanců.


Harmonogram:

10.2010 – 9.2012 – Řízení projektu, monitorovací zprávy, žádosti o platbu, publicita…..

10.-11.2010 – Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb

– Výběrové řízení na dodávku PC sestav

12.2010 – 8.2012 – Vzdělávací aktivity

Celkové náklady projektu 4 404 515, 00 Kč s DPH


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)