Celoústavní konference na téma péče o pacienty na oddělní LDN

 V českolipské nemocnici proběhla velká celoústavní konference na téma péče o pacienty na oddělení LDN (Lůžka následné péče) a pozice PEERA (Program péče a podpory zdravotnických pracovníků) v nemocnici.

Konference, která proběhla 30. listopadu, se zúčastnilo cca 80 zaměstnanců především z řad všeobecných sester, porodních asistentek, nutričních terapeutek, fyzioterapeutek a v neposlední řadě zdravotních sociálních pracovníků.

Úvodního slova se ujala odborná garantka akce a hlavní sestra nemocnice paní Jaroslava Navrátilová, která všem zúčastněným poděkovala za spolupráci při přípravě a realizaci této velké akce. Mezi hlavní témata v péči o seniory na oddělení LDN patřila canisterapie jako podpůrná léčba pacientů. Nedílnou součástí konference se pak stalo také téma intervence peera v nemocnici, kdy odborně vyškolení pracovníci pomáhají při zvládání psychicky náročných životních i pracovních situacích. Další body, které se objevily na programu, byly například ošetřovatelský proces a denní program pacientů na oddělení LDN, výživa jako prevence vzniku dekubitů z pohledu nutričního terapeuta nebo ošetřování proleženin na oddělení LDN a rovněž rehabilitační ošetřování z pohledu sestry. Na řadu přišla rovněž oblast práce fyzioterapeuta a zdravotně sociálních pracovníků na oddělení LDN a používání rehabilitačních pomůcek, ošetřovatelská péče o pacienta se stomii nebo imobilizační syndrom.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)