2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO - NELÉKAŘI

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. v souladu s Vyhl.č. 186/2009 Sb.,
o rezidenčních místech ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO - NELÉKAŘI

Seznam rezidenčních míst v oboru specializačního vzdělávání :

• Všeobecná sestra – intenzivní péče – 2 rezidenční místa


Lhůta pro podání přihlášek:
Do 30.10.2016 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny
do výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek:
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Mgr. Pavlína Simmerová, Purkyňova 1849,
470 77 Česká Lípa. Obálku označte: „Výběrové řízení – rezidenční místo – nelékař 2016“

Kritéria pro hodnocení uchazečů/ek:
- splnění formálních podmínek přihlášení
- kvalifikační předpoklady (odborná a zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost)
- zařazení do oboru specializačního vzdělávání
- motivace uchazeče/ky pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru
a do dotačního programu
- dosavadní odborná praxe

K vyplněné přihlášce (příloha 1) je nutno doložit:
- vyplněný osobní dotazník včetně fotografie (příloha 2)
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci NsP Česká Lípa, a.s.)
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci NsP Česká Lípa, a.s.)
- neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti
- potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
- neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
- přehled odborné praxe

Způsob hodnocení:
Rezidenti budou posuzování dle splněných podmínek uvedených ve vyhlášeném výběrovém řízení a prokázaných osobních předpokladů při osobním pohovoru.
Po posouzení uchazečů stanoví komise tajným hlasováním pořadí uchazečů. Pořadí
se stanoví podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.


SOUBORY KE STAŽENÍ

Přihláška 2016
Přihláška.xls (39 kB)
Osobní dotazník 2016
Osobní dotazník.xls (74 kB)


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)