Rozhovor - klinická logopedka

Pacientům zejména po cévní mozkové příhodě pomáhá v českolipské nemocnici klinická logopedka, Mgr. Jana Vacková.

J.Vackova (vackova.jpg)

Co si můžeme pod pojmem klinické logopedie představit ?

Klinická logopedie je v podstatě terapie s pacientem, kde se soustředíme na nápravu motorických řečových a také jazykových poruch. Ty nejčastěji vznikají právě poškozením mozku v důsledku cévních mozkových poruch, nádorů, traumat nebo degenerativních onemocnění. Logoped pracuje v nemocnici v rámci multidisciplinárního týmu ve vzájemné součinnosti s lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a psychologem.

S jakými pacienty přicházíte nejčastěji do styku?

Logopedickou péči poskytuji pacientům napříč celou nemocnicí, ale vždy v závislosti na indikaci jejich ošetřujícího lékaře. Nejčastěji se jedná o pacienty z Oddělení neurologie,  a to jak z klasického oddělení, tak z neurologické jednotky intenzivní péče, a dále se jedná ve velké míře o pacienty Oddělení Lůžek následné péče.

Jak samotná terapie probíhá?

Zajišťuji komplexní péči o pacienta, jak tedy diagnostiku, tak samotnou terapii. Má práce pokrývá zejména motoriku mluvidel, svalových skupin podílejících se na dýchání, mluvení a příjmu potravy. Dále se starám obecně o všechny komunikační modality jako je řeč, lexie, grafie, kalkulie, nácvik grafie pravou nebo levou horní končetinou i o ostatní funkce podílející se na řečové komunikaci, tedy zrakovou, sluchovou percepce, psychické funkce jako je například paměť a pozornost.

Jak pacientovi co nejrychleji pomoci, kdy se s terapiemi začíná?

Logopedickou péči u dospělých osob s neurogenními poruchami komunikace je vhodné a nutné zahájit co nejdříve, ideálně již v časné fázi po iktu, tedy konkrétně již na oddělení jednotky intenzivní péče. Logoped zde provádí komplexní vyšetření řeči, nejen mluvení, ale i čtení a psaní, a zjišťuje, které modality je třeba zlepšit a jakých metod k tomu využít. Vždy záleží na lokalizaci léze, povaze onemocnění a jeho rozsahu.

Jak dlouho terapie probíhá, jak často s pacienty pracujete a na co se konkrétně zaměřuje?

Terapie je volena vždy s ohledem na druh a stupeň poruchy komunikace. Je individuální a trvá většinou třicet minut se zřetelem na schopnosti a potřeby každého pacienta. Probíhá buď na lůžku nebo v pracovně klinické logopedie. U jazykových poruch je terapie zaměřena nejčastěji na nácvik výbavnosti slov, plynulejšího mluvního projevu, zlepšení porozumění řeči, obnovování funkce čtení, psaní nebo počítání. Terapie motorických řečových poruch je pak zacílena především na cvičení hybnosti orofaciálního svalstva, zlepšení fonace, respirace, artikulace.

V tomto ohledu je často zmiňován pojem dysfagie, co znamená a v čem spočívá?

Krom diagnostiky a terapie poruch řečové komunikace patří do pracovní náplně logopeda i diagnostika a terapie poruch polykání neboli dysfagií. Dysfagie je přítomna u více než poloviny pacientů v prvních třech dnech po vzniku cévní mozkové příhody. Jedná se o podceňovanou diagnózu, která v případě aspirační pneumonie může způsobit i smrt pacienta. Dále mohou poruchy polykání pochopitelně způsobovat dehydrataci. Logopedická terapie u poruch polykání je tedy zaměřena primárně na stimulaci svalů podílejících se na polykacím aktu, nácvik kompenzačních technik, vhodné polohy a způsobu polykání, nácvik koordinace dechu a polykání.

Co musí člověk splnit, aby se práci logopeda mohl věnovat a co vás k práci přivedlo?

Aby se člověk mohl stát plně kvalifikovaným klinickým logopedem, je nutné absolvovat příslušné magisterské studium zakončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Dále musí získat úvazek v rezortu ministerstva zdravotnictví, přičemž musí absolvovat náročnou specializační přípravu realizovanou při zaměstnání formou postgraduálního vzdělávání. Nakonec musí logoped složit závěrečnou atestační zkoušku, za podobných pravidel a podmínek, jako je tomu u lékařů. Českolipskou nemocnici jsem si za své pracovní místo vybrala nejen z důvodu, že se zde mohu profesně realizovat, ale zároveň i vzdělávat. Nemocnice s poliklinikou v České Lípě je totiž zároveň vzdělávací zařízení v tomto oboru, působí zde odborný garant, uznávaná kapacita v oboru klinické logopedie doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)