Rozhovor Nemocniční hygienik

Přispět k udržení standardu kvalitní nemocniční péče má v českolipské nemocnici také nová pozice Nemocničního hygienika. Rozhovor jsme proto tentokráte dělali s paní Bc. Simonou Cejpovou.

S.Cejpova (Cejpová Simona.JPG)

1. Můžete nám vysvětlit, co vše Nemocniční hygienik sleduje, co vše je náplní jeho práce?

Mou práci můžeme sledovat v takových třech základních oblastech, které se vzájemně prolínají. Tou první je samozřejmě ta, co mám i v názvu pracovní pozice, tedy hygiena. Další oblastí, je epidemiologie, tedy obory preventivní medicíny, jejichž cílem je předejít určitým nežádoucím jevům, hledání způsobů, navrhování opatření, jak jim předcházet. A to vše ve specifickém nemocničním prostředí. Poslední oblast je samozřejmě také prevence a kontrola možných infekcí, které se v nemocnici objevují.

2. Jak je nemocniční prostředí s těmito oblastmi propojeno.
Každá nemocnice je určitou specifickou oblastí, a to v tom, že jsou zde lidé oslabení nemocí, operacemi, náročnými vyšetřeními. Jsou tedy rizikovou skupinou, kterou je potřeba chránit a přispět k tomu, aby se z našeho prostředí dostali v co nejkratší možné době, byla jim poskytnuta adekvátní péče a do domácího prostředí se dostali v co nejlepší  kondici bez následků.

3. Obsahuje tato činnost pouze nápomoc k ochraně pacienta?
Určitě ne, mým cílem a snahou je působit na všech stranách, a  podílet se na vytváření bezpečného prostředí nejen pro pacienty, zdravotníky nebo jiné zaměstnance nemocnice, ale
i pro návštěvy.

4. Jak práce Nemocničního hygienika konkrétně probíhá?
Po seznámení se s  jednotlivými odděleními vytipovávám rizikové oblasti, vyhodnocuji rizikové faktory, které mohou ovlivnit zdraví všech a stanovuji si určité priority v daných oblastech. Jsem součinná při aplikaci veškerých preventivních opatření. Ráda bych se stala podporou zdravotníků. Určitě je nezbytné také zmínit úzkou spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví, s místní Krajskou hygienickou stanicí.

5. Připravujete také něco pro veřejnost?
K datu 5. května je každoročně vyhlašován Den hygieny rukou. Ač to někomu může připadat triviální, oblast hygieny rukou je jednou ze základních činností, která má preventivní charakter v přenosu některých onemocnění. Ve zdravotnictví to platí dvakrát. Rádi bychom při této příležitosti zapojili do dne i Českolipany, vše se s předstihem dozví.

6. Jak byste práci Nemocničního hygienika zhodnotila?
Určitě je to neustálý souběh činností, systém komplexních opatření, prevence, běh na dlouhou trať, ale vždy se společným cílem – podílet se na bezpečném prostředí pro pacienty, návštěvníky i zdravotníky. Na závěr bych ráda vyjádřila obdiv a respekt všem zaměstnancům nemocnice, kteří se buď přímo nebo nepřímo podílejí na péči o nemocné. Práce s lidským zdravím je opravdu velice náročná.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)