Výběrové řízení na rezidenční místo - nelékaři

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. v souladu s Vyhl.č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

Výběrové řízení na rezidenční místo - nelékaři 
Seznam rezidenčních míst v oboru specializačního vzdělávání:

 • Aplikovaná fyzioterapie – 1 RM
 • Ergoterapie pro dospělé – 1 RM
 • Intenzivní péče – 2 RM
 • Klinická logopedie – 1 RM
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech – 3 RM
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii – 1 RM
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - 1 RM

Lhůta pro podání přihlášek

Do 31.8.2018 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Nadepsání obálky

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Mgr. Pavlína Pilařová, Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa. Obálku dále označte: „Výběrové řízení – rezidenční místo – nelékař 2018“

Kritéria pro hodnocení uchazečů/ek

 • splnění formálních podmínek přihlášení
 • kvalifikační předpoklady (odborná a zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost)
 • zařazení do oboru specializačního vzdělávání
 • motivace uchazeče/ky pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru
  a do dotačního programu
 • dosavadní odborná praxe

K vyplněné přihlášce (příloha 1) je nutno doložit

 • vyplněný osobní dotazník včetně fotografie (příloha 2)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci NsP Česká Lípa, a.s.)
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci NsP Česká Lípa, a.s.)
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
 • přehled odborné praxe

Způsob hodnocení

Rezidenti budou posuzování dle splněných podmínek uvedených ve vyhlášeném výběrovém řízení a prokázaných osobních předpokladů při osobním pohovoru. Po posouzení uchazečů stanoví komise tajným hlasováním pořadí uchazečů. Pořadí se stanoví podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Více informací Vám podají zaměstnanci Personálního úsekuOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)