Dopis primáře k otevření lůžkové rehabilitace

Lůžková část oddělení léčebné rehabilitace bude otevřená 2. 12. 2013. Je koncipovaná jako oddělení včasné rehabilitace pro pacienty iktové jednotky nemocnice a další pacienty s poruchami hybnosti nebo s bolestivými vertebrogeními potížemi.

Česká Lípa 6.11. 2013

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s otevřením lůžkové části oddělení léčebné rehabilitace Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.

Oddělení léčebné rehabilitace poskytuje včasnou léčebnou rehabilitaci nemocným, u kterých léčebně rehabilitační postupy tvoří převážnou část léčebného programu, většinou bezprostředně navazující na intenzivní a akutní péči o nemocné v nemocnici.

Lůžková část bude otevřená 2. 12. 2013. Je koncipovaná jako oddělení včasné rehabilitace pro pacienty iktové jednotky nemocnice a další pacienty s poruchami hybnosti nebo s bolestivými vertebrogeními potížemi.

Hlavní cílovou skupinou pacientů budou pacienti po CMP a jiných centrálních poruchách.

Je pro ně vytvořen program ucelené rehabilitace zahrnující všechny její složky, tj. rehabilitaci léčebnou, pracovní sociální i pedagogickou. Léčebný program je samozřejmě připraven individuálně pro každého pacienta, aby byla respektována tíže jeho postižení, jeho motorické předpoklady pro návrat do běžného života.

Další skupinou pacientů jsou pacienti s náhradou kloubní, pacienti po operacích a úrazech pohybového aparátu včetně amputovaných. I pro ně je připraven program rehabilitace se zaměřením na kompenzaci jejich hendikepu se zaměřením na vertikalizaci, chůzi a stabilitu ve vertikále, nutnou k jejich návratu k běžným aktivitám denního života.

Třetí skupinou jsou pacienti s bolestivými syndromy vertebrogenního charakteru, jak v akutní tak chronické fázi potíží.

Na oddělení pracuje tým lékařů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů, kteří jsou odborně erudováni k poskytování zdravotnických služeb v odbornosti 201 rehabilitace a fyzikální lékařství, 902 fyzioterapie, 917 ergoterapie. Pracoviště fyzioterapie je přímo dostupné na oddělení a ergoterapie v budově nemocnice. Další léčebné procedury budou poskytovány v ambulantním traktu polikliniky, především vodoléčba a elektroléčba. Oddělení je vybaveno moderní přístrojovou technikou potřebnou pro léčení těchto onemocnění.

Pro hospitalizované pacienty je připravený individuální program léčby tak, aby jejich hendikep byl minimalizován a byl jim umožněný návrat do jejich domácího a pracovního prostředí, k jejich denním aktivitám.

Svoje pacienty můžete objednat k hospitalizaci na tel. 487 954 854 paní Bažilová – staniční sestra lůžkové části. V případě jakékoliv nejasnosti je možné pacienta objednat do naší indikační ambulance na tel. 487 954 650 paní Bardová - evidence ambulantní části. Vhodnost hospitalizace určuje vždy rehabilitační lékař po konzultaci s doporučujícím lékařem oddělení nebo na základě konzilia. Léčebný pobyt obvykle trvá dva až tři týdny. Můžete také vyplnit náš objednací formulář na webových stránkách nemocnice (http://www.nemcl.cz/cz/oddeleni-nemocnice/neluzkova-oddeleni/oddeleni-rehabilitace-fyzioterapie-a-revmatologie/).

Indikační kritéria pro přijetí

 • pacient s poruchou hybnosti s realativně dobrou prognosou návratu k běžným aktivitám denního života
 • pacient musí být v takovém fyzickém a psychickém stavu, který mu umožní rehabilitaci podstoupit
 • pacient musí projevit zájem aktivně spolupracovat na zlepšení svého zdravotního stavu
 • pacient musí být schopen dodržovat léčebný režim

Kontraindikace k přijetí pacienta

 • akutní infekční onemocnění, septické horečky a febrilie nejasné etiologie
 • akutní psychóza, těžký organický psychosyndrom, neklid, zmatenost
 • pacient, který po stránce oběhové nezvládne zatížení rehabilitací- EF LK pod 30%
 • těžká klidová dušnost plicní etiologie
 • progredující generalizované nádorové onemocnění
 • rozsáhlé dekubity
 • podmíněnou kontraindikací je kompletní inkontinence moči a stolice, zejména pokud není předpoklad rychlé úpravy
 • porucha komunikace – např. těžká perceptivní fatická porucha nebo senilní demence, tzn. stav, kdy pacient není schopen při rehabilitaci aktivně spolupracovat
Děkuji za spolupráci.

S pozdravem prim. MUDr. Vladimír Trenčiansky
primář oddělení léčebné rehabilitace
vladimir.trenciansky@nemcl.cz

Kontakt

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Oddělení léčebné rehabilitace >>

Purkyňova 1849
470 77 Česká Lípa

487 954 854 – sesterna lůžkové části
487 954 650 – evidence ambulantní části
487 954 859 – pracovna primáře
487 954 861 – pracovna lékařů

E-mail: katerina.bazilova@nemcl.cz – staniční sestraOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)