Duchovní služba

Kaplanská služba v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Co je kaplanská služba?

Kaplanská služba je určena všem lidem v Nemocnici, věřícím i nevěřícím. Představuje duchovní provázení v existenciálních, etických i náboženských potřebách člověka a je určena všem zájemcům z řad zaměstnanců, pacientů a jejich blízkých. Kaplanskou službou v širším slova smyslu rozumíme takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, doprovázíme ho v jeho osobních problémech, nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace, včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni. Kaplanská služba má při tom všem na mysli celek člověka jako tělesné, duševní, sociální i duchovní bytosti. Kaplanská služba sama o sobě vychází z křesťanských základů pomoci a služby bližnímu, v žádném případě však nenabízí jen náboženský „servis“ a je prosta vší evangelizace a misie.


V nemocnici je poskytována kaplanská služba
• v rámci lůžkových oddělení
• v Prostoru ticha (nemocniční kapli)

Prostor ticha je nedílnou součástí kaplanské služby v nemocnici. Prostor ticha slouží k osobnímu ztišení, rozjímání i k rozhovoru s kaplanem, dále pak k modlitbě, pro vysluhování svátostí, konání pobožností a bohoslužeb. Je určen k načerpání dalších sil potřebných ke zvládnutí náročných životních situací.

PROSTOR TICHA JE UMÍSTĚN V 5. PODLAŽÍ POLIKLINIKY


Kdo je nemocniční kaplan?

Nemocniční kaplan je teologicky vzdělaný a kvalifikovaný duchovní. Poskytuje službu duchovního provázení všem zájemcům bez rozdílu vyznání, náboženství či světového názoru. Je členem multidisciplinárního týmu. Při poskytování kaplanské služby je vázán mlčenlivostí a etickým kodexem kaplana.

Kvalifikační předpoklady kaplana
• ukončené magisterské teologické vzdělání
• pověření („vyslání“) vlastní církví
• minimálně tři roky obecné pastorační praxe
• vzdělávání při specializovaných kursech

V rámci lůžkových oddělení zajišťují kaplanskou službu kaplani z různých církví, kteří jsou ve smluvním vztahu s Nemocnicí. Spolupracují s církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví a České biskupské konferenci.

Pro zájemce může kaplan zprostředkovat kontakt s duchovní(m) vlastní církve. O kaplanskou službu lze požádat také na níže uvedených tel. číslech:

Mgr. Tomáš Mencl, kaplan a koordinátor kaplanské služby v Nemocnici vyslaný Českobratrskou církví evangelickou, zpravidla úterý a pátek 7:00–17:00 hod., tel.č. 702 185 591, e-mail: tomas.mencl@nemcl.cz

Mgr. Viliam Matějka, kaplan vyslaný Římskokatolickou církví, zpravidla středa v dopoledních hodinách, tel.č. 602 107 680Duchovní podpora se poskytuje pacientům, příbuzným i personálu nemocnice:
• Pacientům, kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem.
• Pacientům, kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky.
• Pacientům, kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje.
• Pacientům, u kterých zcela schází anebo vlivem nemoci selhává smysl jejich života.
• Pacientům, kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.
• Příbuzným, kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby.
• Příbuzným, kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny.
• Příbuzným, kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby.
• Příbuzným, kteří zažívají emoční chaos vyvolaný ztrátou blízké osoby.
• Příbuzným, kteří se potřebuji přeladit, spočinout či načerpat novou sílu.
• Personálu, který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený.
• Personálu, který postrádá pocit bezpečí a spokojenosti při práci v týmu na pracovišti.
• Personálu, který potřebuje konzultovat závažné rozhodnutí s etickými důsledky.
• Personálu, na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon.
• Personálu, který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka.


SOUBORY KE STAŽENÍ

ETICKÝ KODEX nemocničního kaplana
eticky-kodex-nemocnicniho-kaplana.pdf (18 kB)


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)