Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Výběrové řízení: Rezidenční místa 2024

Seznam rezidenčních míst v oboru specializačního vzdělávání:

 • Intenzivní péče – 5 RM

 • Klinická hematologie a transfuzní služba (Zdravotní laborant) – 1 RM

 • Perioperační péče (Všeobecná sestra) – 1 RM

Lhůta pro podání přihlášek:

 • Do 12.07.2024 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Nadepsání obálky:

 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

 • Mgr. Pavlína Pilařová

 • Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

 • Obálku dále označte: „Výběrové řízení – rezidenční místo – nelékař 2024“

Kritéria pro hodnocení uchazečů/uchazeček:

 • Splnění formálních podmínek přihlášení

 • Kvalifikační předpoklady (odborná a zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost)

 • Zařazení do oboru specializačního vzdělávání

 • Motivace uchazeče/ky pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru a do dotačního programu

 • Dosavadní odborná praxe

K vyplněné přihlášce (příloha 1) je nutno doložit:

 • Vyplněný osobní dotazník včetně fotografie (příloha 2)

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci NsP Česká Lípa, a.s.)

 • Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci NsP Česká Lípa, a.s.)

 • Neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti

 • Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

 • Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a

 • Přehled odborné praxe

Způsob hodnocení:

 • Rezidenti budou posuzování dle splněných podmínek uvedených ve vyhlášeném výběrovém řízení a prokázaných osobních předpokladů při osobním pohovoru.

 • Po posouzení uchazečů stanoví komise tajným hlasováním pořadí uchazečů.

 • Pořadí se stanoví podle počtu získaných hlasů.

 • V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Více informací Vám podají zaměstnanci Personálního úseku.

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu