Lůžka následné péče (LDN)

ODDĚLENÍ LŮŽEK NÁSLEDNÉ PÉČE (LDN)  

 

Primář oddělení: MUDr. Nikolaj Štaňko 
Telefon: 487 954 125 
Email: nikolaj.stanko@nemcl.cz 

 Vrchní sestra: Lenka Caklová  
Tel.: 487 954 235 
Email: lenka.caklova@nemcl.cz


                                                                                                                                                                                                                            


N. Štaňko (Štaňko Nikolaj.JPG) 


Caklova (L.Caklova.jpg)

Charakteristika oddělení 

Poskytujeme léčebné, léčebně-rehabilitační a ošetřovatelské služby, které jsou zaměřeny na zlepšení či udržení kvality života pacientů a dle možností zajištění následného pobytu v domácím prostředí. V této souvislosti úzce spolupracujeme s terénní službou domácí péče. V případě potřeby se snažíme, ve spolupráci se zdravotně sociálními pracovnicemi, zajistit umístění pacientů do ústavů sociálních péče (ÚSP).
Na lůžka oddělení LDN jsou přijímáni pacienti se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči, a to do té doby nebo v těch případech, pokud tuto zdravotní péči nelze nebo není účelné poskytovat ambulantně či v lůžkovém zařízení sociální péče. Pacienti jsou k nám přijímáni z akutních lůžek českolipské nemocnice, z oddělení jiných zdravotnických zařízení nebo na základě doporučení praktických lékařů.

Rehabilitační péče  

Léčebná rehabilitace
U pacientů v návaznosti na jejich zdravotní stav a podle ordinace lékaře je fyzioterapeuty prováděna léčebná rehabilitace. Jedná se komplex rehabilitačních, diagnostických a terapeutických opatření směřujících k maximální funkční zdatnosti, případně snížení či zpomalení progrese „disability“, tj. omezení či znemožnění určitých běžných činností, způsobených onemocněním, úrazem nebo vrozenou vadou dotýkajících se oblastí osobní péče a psychiky. Základním předpokladem úspěšnosti je aktivní spolupráce pacienta.
Ergoterapie
Je léčebná terapie prováděna ergoterapeuty. Pomáhá pacientům prakticky využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí k práci, zábavě a k sebeobsluze. Je zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, senzomotoriky, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické, emocionální a sociální schopnosti. Ergoterapie Je součástí ucelené rehabilitační péče.
Rehabilitační ošetřovatelství
Mimo léčebnou rehabilitace, kterou provádí fyzioterapeuti, poskytuje ošetřovatelský personál oddělení LDN jednu z forem odborného ošetřovatelství , která včleňuje některé prvky fyzioterapie a ergoterapie (jako nedílnou součást rehabilitační péče) do ošetřovatelské péče všeobecných sester. Rehabilitační ošetřovatelství zahrnuje prevenci trofických změn, podporu základních pohybových činností a je cíleno na zvládnutí jednoduchých životních úkonů. Dále je zaměřeno na pasivní cvičení, dechová cvičení, polohování a podporu aktivizace a vertikalizace pacienta. Tato činnost je prováděna bez ohledu a možnost spolupráce pacienta.

Doplňkové služby pro pacienty Oddělení LDN

Volnočasové aktivity
Jedná se o péči, která volně navazuje na práci ergoterapeuta, ale tuto odbornou péči nenahrazuje. Pacienti zde malují, čtou, luští křížovky, šijí, háčkují, pletou, hrají společné hry, vyrábí jednoduché výrobky z papíru a špejlí.
Dobrovolnické služby
Jsou poskytovány prostřednictvím Maltézské pomoci, o.p.s., mezinárodní humanitární organizace ADRA a dobrovolníků Hospicové péče sv. Zdislavy. Dobrovolníci se věnují pacientům jako společníci při vyplnění volného času.
Společenská odpoledne při harmonice
Naši pacienti mají možnost přímo v prostorách oddělení LDN si poslechnout harmonikáře a za doprovodu harmoniky si zazpívat písničky.
Společenské kulturní akce
Na oddělení LDN pravidelně každý rok organizujeme ve spolupráci s ZUŠ, MŠ a ZŠ vystoupení žáků.
PROJEKT „Děti seniorům, senioři dětem“
v rámci rozšíření již navázané spolupráce s MŠ Šikulka z České Lípy
Aktivizační a volnočasové aktivity 
Aktivizační a volnočasové aktivity patří neodmyslitelně ke komplexní péči o pacienty na Oddělení Lůžek následné péče. Pod vedením zkušených aktivizačních pracovníků se pacienti podle svých aktuálních možností a schopností zapojují do jednotlivých aktivit, které probíhají buď individuálně na pokoji nebo ve skupinkách mimo prostor pokoje. 
Aktivity jsou součástí léčby a pacientům jsou nabízené po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Všechny činnosti jsou dobrovolné a záleží pouze na pacientovi, jak se rozhodne. 
Obrovským přínosem je socializace – poznávání lidí kolem sebe - jejich sbližování a také navazování kontaktů. To vše významně přispívá k potlačení pocitu osamění.
Práce v aktivizačních skupinách vede k procvičování paměti krátkodobé i dlouhodobé. Používáme metodu reminiscence, kdy se nemocní vrací vzpomínkami do minulosti. Aktivizace má pozitivní vliv na jemnou motoriku, soustředění a je neodmyslitelně spojena s RHB ošetřováním, kdy pacient v rámci aktivit procvičuje chůzi s a nebo bez kompenzačních pomůcek. Jednoznačně přispívá ke zlepšení nálady a potlačení chmurných myšlenek.
Pedagogický záměr
1. Seznámit děti s životem lidí dlouhodobě ležících v nemocnici. Ukázat jim, jak je krásné
dělat druhému radost.
2. Vnést do stereotypního života seniorů citové prožitky spojené s dětmi, zaktivizovat jejich
myšlení, zapojit je do činnosti.
Cíl
1. Zažít pocit štěstí, uspokojení z toho, že jsem udělal někomu druhému radost
2. zavzpomínat si na své dětství, prožít chvilku štěstí, že nejsem sám.
Průběh akcí
Ve spolupráci s primářem a vrchní sestrou oddělení LDN
1. Návštěvy dětí všech stupňů škol na LDN – 20 minutová vystoupení
2. Návštěvy pohádkových postav na všech pokojích seniorů, zapojit je do plnění
jednoduchých úkolů a her, popovídat si s nimi.
Konání akcí
Jedenkrát do měsíce dle aktuální dohody MŠ a LDN – jeden měsíc vystoupení dětí, druhý měsíc návštěva pohádkových postav.
Garant projektu
Bc. A. Houdová, MŠ Šikulka, kontaktní pracoviště dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace pro rodinu a příbuzné 

POZOR: Můžete využít delší návštěvní dobu. 
pondělí – neděle od 14:00 – 17:30 hodin.
Mimo návštěvní hodiny lze pacienty navštívit jen na základě povolení ošetřujícího lékaře.
 

Sociální hospitalizace

Poskytujeme sociální služby ve zdravotnickém zařízení dle §52 Zákona č. 108/2006 Sb.. Nemocnice získala pro provozování pěti sociálních lůžek registraci od Krajského úřadu Libereckého kraje.
Sociální hospitalizace je definována zákonem jako pobyt občana ve zdravotnickém zařízení z jiných než zdravotních důvodů, kdy vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu není schopen se obejít bez pomoci jiné osoby a nemůže být propuštěn, a to do doby, než je mu zabezpečená pomoc jiné osoby. Úhrada pobytu je srovnatelná s úhradou v domovech pro seniory.
Návštěvní doba
Po dobu hospitalizace můžete přijímat návštěvy denně a to v době od 14:00 do 17:30 hodin. Individuální návštěvy je potřeba předem domluvit s ošetřujícím personálem oddělení tak, aby nebyl narušen chod oddělení.
Informace
Jsou poskytovány ústně a to osobám, které určil pacient.
Poskytování informací ošetřujícím lékařem
Probíhá denně od 14:30 – 15:30 hodin
Propustka
Po domluvě s ošetřujícím lékařem a v návaznosti na aktuální zdravotní stav umožňujeme pacientům krátkodobý pobyt v domácím prostředí.

Rodinné pokoje 

Služby Rodinného pokoje jsou určeny pacientům v terminálním stádiu nemoci, vyžadujícím symptomatickou, paliativní a ošetřovatelskou péči. Služby pacientům jsou poskytovány v součinnosti s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s.. Prostředí Rodinných pokojů vytváří podmínky pro to, aby pacienti a jejich blízcí, mohli společně a důstojně prožít obtížnou fázi jejich životní cesty v soukromí, v klidu, v příjemném prostředí s potřebným ošetřovatelským zázemím. Pro rodinu nebo přátele je to příležitost, jak být u lůžka pacienta nepřetržitě a to bez ohledu na návštěvní hodiny nemocnice.

Canisterapie na oddělení LDN

Ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených, o.p.s. v České Lípě se podařilo oddělení LDN v České Lípě pro své pacienty zajistit canisterapii.
Co je canisterapie?
Jedná se o léčebný kontakt psa a člověka. Pes je schopen svou pouhou přítomností navodit dobrou náladu a vykreslit úsměv v obličeji pacientů. Canisterapie je hojně využívána jako podpůrná léčba. Na LDN oddělení je využívána u pacientů po mozkových příhodách, se svalovými křečemi. Pes má v průměru o 1,5 až 2°C vyšší tělesnou teplotu. Tato skutečnost významně pomáhá u pacientů při cíleném polohování, kdy dochází k prohřátí postižených částí těla a u pacienta může dojít k následnému zlepšení pohyblivosti. Canisterapie se taktéž s výhodou využívá u pacientů trpících depresemi a pocitem osamění. Canisterapii v současné době vykonává paní Křupalová Miluše.
Canisterapie probíhá výhradně u pacientů, kteří s provedením souhlasí a jejich zdravotní stav to umožňuje.

Dobrovolnictví 

Oddělení Lůžek následné péče a Sociálních lůžek spolupracuje v rámci dobrovolnictví s humanitární organizací ADRA.
Budeme rádi, pokud se dobrovolníky stanete také Vy. Pomáháte nám s trávením volného času našich pacientů i klientů. Ti oceňují, že si s nimi přijdete zahrát společenské hry, předčítáte jim, vezmete je na procházku nebo si s nimi jen tak popovídáte.
Informace o možnosti dobrovolnictví:
https://www.adra.cz/dobrovolnictvi


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)