Vnitřní řád nemocnice

Vnitřní řád Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen Nemocnice)

Vážená paní, slečno, vážený pane,
vítáme Vás v Nemocnici. Přicházíte k nám s očekáváním, že Vám pomůžeme odstranit nebo zmírnit Vaše zdravotní obtíže. Děkujeme za projevenou důvěru. Zdravotnický personál a ostatní zaměstnanci Nemocnice se vynasnaží, aby Váš pobyt byl bezproblémový a pro Vás pokud možno nejpříjemnější. S důvěrou se obracejte na naše lékaře a sestry, neboť předpokladem úspěšné léčby je vzájemná spolupráce.

Přijetí pacienta

 • Před přijetím do Nemocnice se řiďte doporučeními svého praktického lékaře nebo specialisty. Pokud lékař neurčí jinak, nemusíte v den přijetí dodržovat zvláštní dietní režim nebo omezovat příjem tekutin. V den hospitalizace se dostavte v určenou dobu na oddělení centrálního příjmu není- li uvedeno jinak. Nemocnice poskytuje hospitalizaci též na pokojích s nadstandardním vybavením, v případě Vašeho zájmu kontaktujte ošetřující personál daného oddělení.
 • Při nástupu k hospitalizaci potřebujete platný průkaz zdravotní pojišťovny a průkaz totožnosti pro kontrolu Vašich osobních údajů. Pokud jste samoplátce zdravotního pojištění, bude úhrada provedena v hotovosti proti vystavenému účtu. Dále si prosím nezapomeňte zdravotnickou dokumentaci, která byla požadována (např. laboratorní výsledky, rentgenové snímky apod.), doporučení k přijetí, potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno. K hospitalizaci si nezapomeňte vzít své osobní potřeby (bezpečné přezůvky, pyžamo, jídelní příbor) a předměty osobní hygieny (ručník, mýdlo, zubní kartáček a pastu, žínku, toaletní papír, apod.).
 • Pokud jste si do Nemocnice přinesl/a léky, které užíváte, jste povinen na tuto skutečnost upozornit Vašeho ošetřujícího lékaře. Po dobu hospitalizace Vám budou léky podávat v přesných časech a dávkách zdravotničtí pracovníci k tomuto úkonu způsobilí.
 • Cenné věci, větší finanční obnos peněz doporučujeme zanechat doma. V případě, že jste si je vzal/a do Nemocnice doporučujeme Vám je uložit na pokladnu Nemocnice. Za neuložený majetek nemocnice neručí. V možnostech Nemocnice není zabezpečit Váš majetek proti ztrátě či poškození. Do Nemocnice je nepřípustné vnášet zbraně, předměty a jiné látky, které ohrožují život a zdraví.
 • Je-li nutná celodenní přítomnost doprovodu, může být doprovod s Vámi přijat. Pobyt doprovodu dítěte mladšího šesti let v Nemocnici se považuje za ústavní ošetřování. Doprovod je podle indikace a možností umístěn spolu s nemocným přímo na lůžkovém oddělení.
  Pacientovi s tělesným nebo smyslovým postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem je umožněn jeho pobyt za předpokladu, že nejsou narušena práva ostatních pacientů a pacient si sám prostřednictvím další osoby zajistí běžnou péči o psa. Přítomnost psa schvaluje primář oddělení nebo ošetřující lékař. Přítomnost asistenčního psa může být na některých odděleních zamítnuta z hygienických důvodů.
 • Pokud si přinesete vlastní přenosný radiopřijímač a televizor úhrada za jejich používání se řídí platným ceníkem služeb. Při užívání mobilních telefonů je nutné respektovat zákaz jejich používání v blízkosti zdravotnické techniky. Mobilní telefony nechávejte vypnuty v době vizit, léčebných procedur a vyšetření. V době večerního klidu vypněte hlasité zvonění.
 • Po dobu hospitalizace Vám jsou k dispozici doplňkové služby. Při vchodu do nemocnice je umístěn bankomat. Prodejna s občerstvením a drogistickým zbožím se nachází v přízemí Nemocnice. Prodejna zajišťuje rozvážkovou službu – o časech se informujte u ošetřujícího personálu. Dále máte možnost využít nápojových automatů rozmístěných v budově Nemocnice a polikliniky. V přízemí Nemocnice Vám jsou k dispozici telefonní automaty. V budově polikliniky najdete kadeřnictví. Poštovní schránka je umístěna u hlavního vchodu.
V případě zájmu o duchovní péči, prosím kontaktujte naše zaměstnance, kteří Vám tuto službu zprostředkují.

Pobyt pacienta

 • Po přijetí lékařem Vám bude na Vaše pravé zápěstí připevněn identifikační náramek, který přispěje k Vašemu bezpečnému pobytu v Nemocnici.
  Zaměstnanci naší Nemocnice jsou označeni vizitkou, kde je mimo jiné uvedeno jejich jméno a příjmení.
 • Po dobu hospitalizace budete mít svého ošetřujícího lékaře. Máte právo znát jeho jméno jakožto i jména všech ostatních členů zdravotnického týmu (zdravotních sester, ošetřovatelek, sanitářek apod.). Ošetřující lékař Vás seznámí s postupem vyšetřování a léčby, včetně přípravy k jednotlivým vyšetřením, zákrokům apod. Dále Vás bude průběžně informovat o vývoji Vašeho zdravotního stavu.
 • Máte-li bolest, sdělte tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři. Vaše sdělení přispěje nejen k upřesnění Vaší diagnózy, ale ovlivní i léčbu a umožní lékaři bolest zmírnit nebo odstranit. Zdravotnický personál bude pravidelně Vaši bolest sledovat a vyhodnocovat.
 • Informace o Vašem zdravotním stavu budou poskytovány výhradně lékařem a to Vám či osobám, které jste určili ve zdravotnické dokumentaci.

  Telefonické informace neposkytujeme.

 • V prostorách Nemocnice udržujte čistotu a pořádek. Odpad prosím třiďte dle stanovených pravidel – informace Vám poskytne ošetřující personál.
  Pokud úmyslně způsobíte škodu na zařízení Nemocnice, bude Vám předepsána k úhradě. V případě ztráty vašeho majetku kontaktujte ošetřující personál. Na oddělení chirurgie, ortopedie, porodnice a gynekologie a dále na jednotky intenzivní péče a ARO oddělení je zakázána donáška živých květin v květináči.
  Při požáru nebo jiné mimořádné události nahlaste tuto skutečnost ošetřujícímu personálu a dále se řiďte jejich pokyny.
 • Požívání alkoholických nápojů, návykových a omamných látek je v Nemocnici zakázáno. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru.
 • Denní rozvrh Vaší hospitalizace se řídí režimem příslušného oddělení. Každé oddělení má vypracovaný Domácí řád, podle kterého se pacienti řídí. Odchod z oddělení vždy hlaste ošetřujícímu personálu.
 • Po dobu hospitalizace prosíme o dodržování obvyklých společenských pravidel. Berte ohled na soukromí a práva ostatních pacientů, jejich nemoc a případné potíže s ní spojené. Buďte ohleduplní k ostatním pacientům zejména v době po 21 hodině. Po příchodu na pokoj Vám bude přiděleno lůžko a uzamykatelná skříň do které si uložte své věci. O provozních podmínkách oddělení Vás bude informovat ošetřující personál.
 • Po dobu hospitalizace Vám bude poskytnuto ústavní prádlo. Výměnu ložního a osobního prádla provádíme dle potřeby. Na standardních odděleních je povoleno používat vlastní pyžamo za předpokladu, že bude zajištěna jeho dostatečná a včasná výměna.
 • Stravu a dietu určuje ošetřující lékař. Dbejte rozhodnutí lékaře - strava je součástí léčby. V den přijetí Vám bude poskytnuta večeře (pokud lékař neurčí jinak). V den propuštění máte nárok na snídani a oběd.
  V případě, kdy si jídlo koupíte nebo Vám ho přinese návštěva, vždy se poraďte o vhodnosti konzumace s ošetřujícím personálem. Hotové pokrmy ihned zkonzumujte. Donesenou stravu máte možnost uložit do označené lednice za předpokladu, že tato bude podepsána Vaším jménem a příjmením. Naši zaměstnanci obsah lednice 1x za 24 hod. kontrolují a potraviny, které podléhají rychlé zkáze či neoznačené datem trvanlivosti likvidují. Nemocnice nepřebíráodpovědnost za případnou ztrátu, kvalitu a trvanlivost hotových jídel či uložených potravin donesených pacientovi nad rámec předepsané diety.

  Chodícím pacientům je strava podávána na společných jídelnách, ležícím pacientům na pokoji.
  Jakékoliv připomínky ke stravě prosím sdělte ošetřujícímu personálu.

Pokud není určeno lékařem jinak strava je podávána
snídaně 07:15 - 08:00 hod
oběd 11:00 - 11:45 hod.
večeře 17:30 - 18:00 hod.
druhá večeře u vybraných diet do 21:00 hod.

 • Při pohybu v Nemocnici, prosíme nepřecházejte po čerstvě vytřených plochách (nebezpečí pádu) a pohybujte se podél stěn. V případě nevolnosti nebo závrati se opřete zády o nejbližší stěnu a pomalu se sesuňte do dřepu, v klidu a zhluboka dýchejte. Následně přivolejte personál. Pokud to Váš zdravotní stav vyžaduje vždy používejte kompenzační pomůcky, které máte k dispozici (berle, francouzské hole, chodítka ...).
 • Po dobu hospitalizace můžete přijímat návštěvy denně a to v době od 15:00 hod. do 17:00 hod. Po domluvě s ošetřujícím lékařem je možná individuální doba návštěv. V případě nutnosti a v souvislosti s režimovými opatřeními jsou návštěvníci povinni respektovat ochranná opatření - návštěva pouze v ochranném oděvu, který je možno zakoupit v prostorách informací Nemocnice.
  Na základě rozhodnutí ředitele Nemocnice může být návštěvní doba zkrácena, případně mohou být návštěvy zcela zrušeny.

  Od 15:00 do 15:30 hod. poskytuje ošetřující lékař informace o Vašem zdravotním stavu.

Propuštění pacienta

 • O propuštění budete informován ošetřujícím lékařem.
 • Předčasně můžete být propuštěni na základě Vašeho rozhodnutí (sepsání negativního reverzu). Hospitalizace může být ukončena i ze strany Nemocnice a to na základě Vašeho svévolného odchodu či hrubého porušení léčebného režimu či Vnitřního řádu Nemocnice.
 • Při propuštění Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu léčby a termínu kontroly. Nejpozději do tří dnů po propuštění se dostavte ke svému praktickému lékaři.
 • Pokud Vám bude při propuštění vystaven recept/poukaz můžete si jej vyzvednout v ústavní lékárně.
 • Při propuštění odevzdejte všechny zapůjčené předměty, vyzvedněte si uložené věci v pokladně Nemocnice a zkontrolujte si, zda jste něco nezapomněli.
 • Úhradu regulačních poplatků, služby spojené s pobytem na pokoji s nadstandardním vybavením a ostatní poplatky můžete uhradit přímo v den propuštění na informacích Nemocnice nebo v pokladně polikliniky (II. patro), kde též můžete provést platbu bankovní kartou. Dále můžete provést platbu bankovním převodem a to nejpozději do 8 dní po propuštění.
 • Při propuštění máte nárok na přepravu sanitním vozem pouze v případě, kdy je tato indikována ošetřujícím lékařem a to v souladu s indikací zdravotní pojišťovny.

 • Služby pro pozůstalé
  O úmrtí pacienta je vždy vyrozuměna kontaktní osoba, která byla uvedena pacientem a to prostřednictvím SMS zprávy nebo doporučeným dopisem. Pozůstalý přebírá na příslušném oddělení osobní věci zemřelého a zároveň přebírá základní informace o tom, jak dál postupovat. Cenné věci a finanční hotovost se stávají předmětem dědického řízení. Občanský průkaz zemřelého je příslušným oddělením zaslán na MÚ v České Lípě.

Povinnosti pacienta

vyplývají přímo z léčebného režimu.

Léčebný režim je soubor opatření a postupů, která podporují léčbu a minimalizují její možná rizika. Léčebný režim je nedílnou součástí individuálního léčebného postupu (§ 3 zákona č. 372/2011). Povinnost dodržovat individuální léčebný plán (a tím i režim) je dána § 41 zákona č. 372/2011 „ O zdravotních službách a podmínkách jejich dodržování“.

Povinnosti pacienta vyplývající z léčebného režimu

 • Užívat řádně a v určených intervalech léky, které lékař předepsal, včetně povinnosti být přítomen na oddělení v době jejich podání.
 • Neužívat žádné léky či doplňky stravy, které Vám lékař nepředepsal, aniž byste jej s touto skutečností seznámil.
 • Dodržovat dietní opatření související s léčbou, konzultovat s lékařem či sestrou jakoukoli stravu podanou mimo léčebný plán.
 • Účastnit se lékařských a ošetřovatelských vizit.
 • Respektovat dobu nočního klidu (21:00 – 05:00 hod.).
 • Účastnit se řádně všech předepsaných léčebných procedur.
 • Hlásit ošetřujícímu personálu opuštění oddělení.
 • Dodržovat zákaz konzumace alkoholických nápojů nebo omamných a návykových látek. Po dobu hospitalizace platí zákaz kouření.
 • Neobtěžovat ostatní pacienty, nenarušovat léčebnou péči a chod oddělení nadměrným hlukem, nevhodným či agresivním chováním, nevhodnou dobou či frekvencí návštěv, zápachem, pokud není tento důsledkem onemocnění.
Přejeme Vám brzké uzdravení.

Vedení a zaměstnanci NsP Česká Lípa, a.s.


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)