Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

O nemocnici

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (NsP) je významné zdravotnické zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje a poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Nemocnice má celkem 488 lůžek, z toho 315 je lůžek standardních, 6 lůžek na oddělení ARO, 6 na oddělení DIOP, 26 lůžek je JIP, 117 lůžek poskytuje následnou péči a 18 lůžek sociální péči.

Slouží nejen pro obyvatele okresu Česká Lípa (cca 120 000 obyvatel), ale ve vybraných odbornostech i pro oblast Varnsdorfu a Rumburku. Vzhledem k blízkosti hojně navštěvovaných rekreačních oblastí v okolí České Lípy (Máchovo jezero, Sloup v Čechách, Lužické hory) poskytuje základní ambulantní i hospitalizační péči zvýšenému počtu tuzemských i zahraničních rekreantů.

Veřejná nemocnice byla v České Lípě založena v r. 1892 a provozována jako Městská nemocnice (nemocnice Pod Holým vrchem). V r. 1937 byl přistavěn infekční pavilon. Po 2. světové válce byl na nemocnici přeměněn bývalý okresní starobinec (stával v blízkosti současné nemocnice) a do něho byla umístěna chirurgie, gynekologie a porodnice. Tento objekt sloužil do r. 1981. Výstavba současné nemocnice začala v r. 1976, otevřena byla v r. 1981. Stavbu prováděly jugoslávské firmy. V současné době probíhá příprava komplexní rekonstrukce budov. V areálu nemocnice naleznete i budovu hygienické služby a Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje.

Historie nemocnice

Špitál ve středověku

Účelem špitálu bylo jednak poskytovat útulek vybraným přestárlým osobám, o jejichž zabezpečení bylo postaráno z odkazu zbožných osob a z výnosu almužen, o které se tito lidé sami starali. Druhou formou činnosti bylo poskytovat péči pocestným, což byla jistá forma ošetřovatelství poskytovaného lidem vyčerpaným dlouhým putováním a utrpením dalekých cest. Špitál sv.Vavřince založený na ostrově na řece Ploučnici byl patrně zřízen cisterciáckým klášterem v Mnichově Hradišti. Nacházel se poblíž Vodního hradu před jižní branou města. Existoval na svém místě až do požáru města v roce 1787. Podrobný historický přehled o špitálu podává stať Jaroslava Panáčka: K dějinám špitálu v České Lípě (Bezděz 1999,s.35-50)

Všeobecná veřejná nemocnice

Založena v roce 1892 městem v klidném prostředí u promenádní cesty na Holý vrch. Do nemocnice byly převáženy místními hasiči, těžce zraněné osoby a lidé postižení náhlou nevolností na ulici. O dopravu jiných nemocných a částečně o péči o ně se starali příbuzní. Nemocnice měla původně 90 lůžek. Vedle budovy, čelně na pravé straně, vyrostl původně přízemní dům pro milosrdné sestry, které do České Lípy uvedl děkan Raimund Fuchs. Dům dal postavit částečně na vlastní náklad a z prostředků sbírek. V roce 1937 byl vybudován za hlavní budovou pavilon pro léčení infekčních chorob.

Ve třicátých letech přibylo do sítě zdravotnických zařízení sanatorium MUDr. Cozla, kde byla poskytována speciální privátní lékařská péče a hlavně se zde realizovaly porody. Nacházelo se v novostavbě v dnešní ulici Čs.armády 743. Za první světové války existovaly ve městě vojenské lazarety pro léčení zraněných a nemocných vojínů. Nacházely se v chlapecké měšťance (ZŠ Pátova) a v městském sále Apollo (Jiráskova ulice čp.712 - sál zbořen). Během druhé světové války byl před jejím závěrem zřízen lazaret v dřívější české škole (ZŠ Tyršova).

Zdravotní zařízení po roce 1945

V roce 1950 zrušil okresní národní výbor v České Lípě tzv. okresní starobinec pod Špičákem, založený v roce 1909 a do budovy bylo umístěno chirurgické oddělení nemocnice. Řešení prostor bylo provizorní. V dubnu 1951 bylo v Sokolské ulici čp. 274 (dřívější hotel Stará pošta - zbořeno) zřízeno provizorní středisko praktických lékařů. K 1.lednu 1952 byl založen Okresní ústav národního zdraví. Pro nové zdravotní zařízení byl vybrán objekt dřívější berní správy v ulici Čs.armády 1586. Podrobnosti jsou v knize Marie Vojtíškové: Podivuhodné příběhy Lékařského domu (Česká Lípa 1999, s.56-78). 10.září 1976 byl položen základní kámen ke stavbě nové nemocnice podle plánů architekta Víta Obrtela (1901-1988).

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu