Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Povinně zveřejňované informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Důvod a způsob založení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. byla založena rozhodnutím zakladatele a zároveň jediného akcionáře, jímž je Liberecký kraj. Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648 se uskutečnil dne 4. ledna 2006.

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za představenstvo jednají navenek (tj. jménem nemocnice jako obchodní společnosti) předseda a/nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.

Sídlo a adresa organizace

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849
470 01 Česká Lípa

Identifikační číslo

IČO: 27283518

Účel a předmět činnosti organizace

 • poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění,

 • poskytování knihovnických a informačních služeb,

 • hostinská činnost,

 • masérské, rekondiční a regenerační služby,

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

 • zámečnictví, nástrojářství,

 • vodoinstalatérství, topenářství.

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba, a to v ústní nebo písemné formě. Žádost je považována za oficiálně podanou dnem, kdy ji NsP Česká Lípa, a.s. skutečně obdržela.

Žádost o informace, návrhy, podněty apod. lze podat na adrese uvedené výše jednou z následujících forem:

 • písemně na výše uvedenou adresu organizace, právní oddělení nemocnice nebo sekretariát GŘ

 • elektronicky na adrese: sekretariat@nemcl.cz

 • prostřednictvím datové schránky - ID schránky ydifc8v

 • ústně (tj. osobně nebo telefonicky) – takto podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se

Z žádosti o poskytnutí informací musí být zřejmé:

 • označení NsP Česká Lípa,a.s. jakožto subjektu, kterému je určena,

 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,

 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště, podává-li podnět fyzická osoba,

 • název, identifikační číslo a sídlo organizace, podává-li podnět právnická osoba.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve NsP Česká Lípa, a.s. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, NsP Česká Lípa,a.s. žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve NsP Česká Lípa,a.s. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne NsP Česká Lípa,a.s. o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace nespadají do působnosti NsP Česká Lípa, a.s., bude žádost s odůvodněním odložena, a tuto skutečnost sdělí NsP Česká Lípa, a.s. žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdekoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí NsP Česká Lípa, a.s. žadateli ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující její vyhledání a získání. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, NsP Česká Lípa, a.s. mu ji poskytne.

NsP Česká Lípa, a.s. poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení této lhůty vč. odůvodnění jejího prodloužení bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Neposkytují se informace

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům

 • týkající se osobních údajů

 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup

 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace výslovně souhlasí

 • souvisící s probíhajícím trestním řízením

 • týkající se rozhodovací činnosti soudů

 • označené za obchodní tajemství podle § 17 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne NsP Česká Lípa, a.s. ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá předseda představenstva NsP Česká Lípa, a.s. rozhodnutí.

Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat

 • písemně na výše uvedené adrese organizace, právním oddělení nemocnice nebo sekretariátu GŘ,

 • elektronicky na adrese sekretariat@nemcl.cz,

 • prostřednictvím datové schránky - ID schránky ydifc8v.

Ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti jej nemocnice, pokud odvolání sama nevyhoví, předloží Krajskému úřadu Libereckého kraje. Zvláštní formuláře nejsou vyžadovány.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Ceník služeb

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. jedná a rozhoduje

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,

 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

 • zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník

 • zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 • zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích

 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

 • zákon č. 258/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 • zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

 • zákon č.18/1997 Sb. atomový zákon

 • vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu