Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Vedení nemocnice

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. V českolipské nemocnici ji představuje Rada Libereckého kraje. Ten je jediným akcionářem a tedy 100% vlastníkem tohoto zdravotnického zařízení.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada jmenuje a odvolává členy představenstva, schvaluje smlouvy uzavírané se zdravotními pojišťovnami a vyhotovuje roční schémata nákupů. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.

Ing. Eva Burešová

Předsedkyně dozorčí rady, starostka Doks, zastupitelka LK

Mgr. Jaromír Dvořák

Člen dozorčí rady, starosta Nového Boru, zastupitel LK

Ing. Pavel Jihlavec

Člen dozorčí rady

Roman Hejna

Člen dozorčí rady, obchodní ředitel Pivovaru Cvikov, a. s., zastupitel LK

Ing. Jiří Jakoubek

Člen dozorčí rady, podnikatel

Ing. Jitka Volfová

Členka dozorčí rady, starostka České Lípy, zastupitelka LK

MUDr. Miloš Volek

Člen dozorčí rady, primář Gynekologicko-porodnického oddělení

Lenka Caklová

Členka dozorčí rady, vrchní sestra Oddělení Lůžek následné péče

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem NsP. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy a stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo rozhoduje o všech zásadních provozních a obchodních záležitostech souvisejících s fungováním nemocnice jako obchodní společnosti, tzn. že provádí personální rozhodnutí podle schváleného organizačního řádu a rozhoduje o všech smlouvách, kde nemocnice vystupuje jako smluvní partner, plněních a změnách organizační struktury.

Za představenstvo jednají navenek (tj. jménem nemocnice jako obchodní společnosti) předseda a/nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.

Ing. Pavel Marek

Předseda představenstva, generální ředitel NsP ČL, a. s.

Jan Mencl, DiS.

Místopředseda představenstva, technický a provozní ředitel NsP ČL, a. s.

MUDr. Lubor Picmaus

Člen představenstva, ředitel pro zdravotní obory, primář ARO-DIOP NsP ČL, a. s.

Mgr. Dana Šperlíková

Členka představenstva, ředitelka pro ošetřovatelskou péči, vrchní fyzioterapeutka RHB odd. NsP ČL, a. s.

MUDr. Petr Ježek

Člen představenstva, primář Ortopedicko - traumatologického odd. NsP ČL, a. s.

MUDr. Romana Kvasničková

Členka představenstva, lékařka Interního oddělení NsP ČL, a. s.

MUDr. Richard Lukáš, PhD.

Člen představenstva, generální ředitel a předseda představenstva KNL, a. s.

Generální ředitel

V čele nemocnice stojí generální ředitel jmenovaný představenstvem. Ten řídí nemocnici prostřednictvím odborných ředitelů a dalších zplnomocněných zaměstnanců. Pravomoc, postavení a odpovědnost generálního ředitele jsou dány organizačním řádem nemocnice, rozsahem práv a povinností generálního ředitele vyplývající z jeho pracovní smlouvy, rozhodnutími vydanými představenstvem a platnou jurisdikcí České republiky. Generální ředitel je odpovědný představenstvu společnosti.

Ing. Pavel Marek

Generální ředitel a předseda představenstva NsP ČL, a. s.

Výbor pro audit

Ing. Jitka Černá
Ing. Martina Cvrčková
Ing. Václav Podzimek

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu