Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Vedení nemocnice

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. V Nemocnici ji představuje Rada Libereckého kraje, která je jediným akcionářem společnosti.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada jmenuje a odvolává členy představenstva schvaluje smlouvy uzavírané se zdravotními pojišťovnami a vyhotovuje roční schémata nákupů. Ze své činnosti se odpovídá valné hromadě.

Ing. Eva Burešová

Předsedkyně dozorčí rady, starostka Doks, zastupitelka LK

Mgr. Jaromír Dvořák

Člen dozorčí rady, starosta Nový Bor, zastupitel LK

Ing. Pavel Jihlavec

Člen dozorčí rady

Roman Hejna

Člen dozorčí rady, obchodní ředitel Pivovar Cvikov, a. s., zastupitel LK

Ing. Jiří Jakoubek

Člen dozorčí rady, podnikatel

MUDr. Miloš Volek

Člen dozorčí rady, primář Gynekologicko-porodnického oddělení

Lenka Caklová

Členka dozorčí rady, vrchní sestra Oddělení Lůžek následné péče

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem Nemocnice, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Dále rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy a stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo rozhoduje o všech zásadních provozních a obchodních záležitostech, souvisejících s fungováním Nemocnice jako obchodní společnosti, zejména provádí personální rozhodnutí podle schváleného organizačního řádu a rozhoduje o všech smlouvách a plněních a o změnách organizační struktury, kde Nemocnice vystupuje jako smluvní partner.

Za představenstvo jednají navenek jménem nemocnice jako obchodní společnosti předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.

Ing. Pavel Marek

Předseda představenstva, generální ředitel NsP ČL, a. s.

Jan Mencl, DiS.

Místopředseda představenstva, technický a provozní ředitel NsP ČL, a. s.

MUDr. Lubor Picmaus

Člen představenstva, ředitel pro zdravotní obory, primář ARO-DIOP NsP ČL, a. s.

Mgr. Dana Šperlíková

Členka představenstva, ředitelka pro ošetřovatelskou péči, vrchní fyzioterapeutka RHB odd. NsP ČL, a. s.

MUDr. Petr Ježek

Člen představenstva, primář Ortopedicko - traumatologického odd. NsP ČL, a. s.

MUDr. Romana Kvasničková

Členka představenstva, lékařka Interního oddělení NsP ČL, a. s.

MUDr. Richard Lukáš, PhD.

Člen představenstva, generální ředitel a předseda představenstva KNL, a.s.

Generální ředitel Nemocnice s poliklinikou ČL

V čele nemocnice je generální ředitel, který je jmenován představenstvem. Řídí nemocnici prostřednictvím odborných ředitelů, popř. dalších zmocněných zaměstnanců. Pravomoc, postavení a odpovědnost generálního ředitele jsou dány organizačním řádem Nemocnice, rozsahem práv a povinností generálního ředitele vyplývající z jeho pracovní smlouvy rozhodnutími představenstva a ostatními platnou jurisdikcí České republiky. Generální ředitel je odpovědný představenstvu společnosti.

Ing. Pavel Marek

generální ředitel NsP Č.L., a.s. předseda představenstva NsP ČL, a. s.

Výbor pro audit

Ing. Jitka Černá
Ing. Martina Cvrčková
Ing. Václav Podzimek

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu