Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Kontakty na oddělení

+420 487 954 306

ldn@nemcl.cz

Lůžka následné péče (LDN)

 • Odborný tým lékařů.

 • Profesionální péče o geriatrické pacienty.

 • Léčebná a léčebně-rehabilitační péče.

 • Zdravotně sociální péče a poradenství, duchovní péče.

 • Rodinné pokoje a sociální hospitalizace.

 • Pracoviště praktické výuky studentů zdravotnických oborů.

MUDr. Nikolaj Štaňko

MUDr. Nikolaj Štaňko

Primář oddělení

+420 487 954 125
nikolaj.stanko@nemcl.cz

Lenka Caklová

Lenka Caklová

Vrchní sestra

+420 487 954 235
lenka.caklova@nemcl.cz

Kde nás najdete

4. podlaží
9. podlaží

Více o oddělení

Oddělení LDN zabezpečuje léčebné, léčebně-rehabilitační a ošetřovatelské služby, které jsou zaměřeny na zlepšení či udržení kvality života pacientů a dle možností i jejich přípravu na následný pobyt v domácím prostředí.

Na oddělení LDN jsou přijímáni pacienti se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a zároveň u nich nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu s potřebou akutní lůžkové péče, a to do té doby nebo v těch případech, pokud tuto zdravotní péči nelze nebo není účelné poskytovat ambulantně či v lůžkovém zařízení sociální péče.

Naše oddělní úzce spolupracuje s terénní službou domácí péče a zdravotně-sociálními pracovnicemi – např. při zajišťování místa pro pacienta v ústavu sociální péče.

Pacienti jsou k nám přijímáni z akutních lůžek českolipské nemocnice, z jiných zdravotnických zařízení nebo na základě doporučení praktických lékařů.

Rehabilitační péče  

 • Léčebná rehabilitace

Léčebnou rehabilitaci provádí v přímé návaznosti na zdravotní stav pacienta zkušení fyzioterapeuti. Jedná se komplex rehabilitačních, diagnostických a terapeutických opatření vedoucích k maximální funkční zdatnosti a snížení či zpomalení progrese „disability“, tj. omezení či znemožnění určitých běžných činností, které jsou způsobeny onemocněním, úrazem nebo vrozenou vadou, a které se dotýkají oblasti osobní péče a psychiky. Základním předpokladem úspěšnosti je aktivní spolupráce pacienta.

 • Ergoterapie

Tato léčebná terapie pomáhá pacientům prakticky využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí k práci, zábavě či sebeobsluze. Je zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, senzomotoriky, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické, emocionální a sociální schopnosti. Ergoterapie Je součástí ucelené rehabilitační péče.

 • Rehabilitační ošetřovatelství

Mimo léčebnou rehabilitace, kterou provádí fyzioterapeuti, poskytuje ošetřovatelský personál oddělení LDN jednu z forem odborného ošetřovatelství, která včleňuje některé prvky fyzioterapie a ergoterapie do ošetřovatelské péče všeobecných sester jako nedílnou součást rehabilitační péče.

Rehabilitační ošetřovatelství zahrnuje prevenci trofických změn, podporu základních pohybových činností a je cíleno na zvládnutí jednoduchých životních úkonů. Dále je zaměřeno na pasivní a dechová cvičení, polohování a podporu aktivizace a vertikalizace pacienta. Tato činnost je prováděna bez ohledu na spolupráci pacienta.

Doplňkové služby pro pacienty

 • Volnočasové aktivity

Jedná se o péči, která volně navazuje na práci ergoterapeuta. Pacienti zde malují, čtou, luští křížovky, šijí, háčkují, pletou, hrají společné hry, vyrábí jednoduché výrobky z papíru a špejlí, navlékají korálky atd.

 • Společenské a kulturní akce

Na oddělení LDN mají svá pravidelná vystoupení žáci ZUŠ, MŠ a ZŠ z České Lípy.

Společenská odpoledne při harmonice. Naši pacienti mají možnost přímo v prostorách oddělení LDN si poslechnout harmonikáře a za doprovodu harmoniky si zazpívat písničky.

 •  Aktivizační aktivity 

Aktivizační a volnočasové aktivity neodmyslitelně patří ke komplexní péči o pacienty na Oddělení LDN, jsou nabízeny po konzultaci s ošetřujícím lékařem a jsou zcela dobrovolné.

Pod vedením zkušených aktivizačních pracovníků se pacienti podle svých aktuálních možností a schopností zapojují do jednotlivých aktivit, které probíhají buď individuálně, nebo ve skupinkách.

Obrovským přínosem aktivizačních aktivit je socializace – poznávání lidí kolem sebe, jejich sbližování a navazování kontaktů. Práce v aktivizačních skupinách vede také k procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti. Zde používáme metodu reminiscence – nemocní vrací vzpomínkami do minulosti. Aktivizace má pozitivní vliv na jemnou motoriku, soustředění a je neodmyslitelně spjata s RHB ošetřováním, kdy pacient v rámci aktivit procvičuje chůzi s/bez kompenzačních pomůcek.

To vše významně přispívá k potlačení pocitu osamění, zlepšení nálady a potlačení chmurných myšlenek.

 • Canisterapie

V případě, že má pacient zájem a souhlasí, může se účastnit zážitkového setkání s canisterapeutickými psy. Canisterapie je využívána pro její blahodárné účinky na lidský organismus. Tělesná teplota psa je vyšší než u člověka a je tedy využívána k léčebným úkonům při polohování pacientů. Působením tepla dochází k prohřátí svalstva a následnému uvolnění. Canisterapie působí příznivě na psychický stav nemocného, vyvolává vzpomínky a procvičuje dlouhodobou paměť.

 • Společnost dobrovolníka 

Oddělení Lůžek následné péče dlouhodobě spolupracuje s humanitární organizací ADRA. Dobrovolníci pomáhají našim pacientům s trávením volného času – např. s nimi hrají společenské hry, předčítají jim nebo si s nimi jen tak povídají. Velmi uvítáme, pokud byste se do těchto aktivit chtěli zapojit i vy. Pro více informací navštivte stránku: https://adra.cz/jak-pomahame/dobrovolnictvi/.

Další

 • Návštěvní doba

Návštěvy pacientů jsou na oddělení LDN možné denně mezi 14:00 a 17:30 hodin.

 •  Poskytování informací

Informace o zdravotním stavu jsou poskytovány ošetřujícím lékařem denně od 14:00 do 14:45 hodin, a to výhradně osobám, které pacient určil. Více viz poskytování informací o zdravotním stavu.

 •  Propustka

Po domluvě s ošetřujícím lékařem a v návaznosti na aktuální zdravotní stav umožňujeme pacientům krátkodobý pobyt v domácím prostředí.

 •  Rodinné pokoje

Služby Rodinného pokoje jsou určeny pacientům v terminálním stádiu nemoci, kteří vyžadují symptomatickou, paliativní a ošetřovatelskou péči. Jsou poskytovány v součinnosti s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s. Prostředí Rodinných pokojů vytváří podmínky pro to, aby pacienti a jejich blízcí mohli společně a důstojně prožít obtížnou fázi jejich životní cesty v klidu, soukromí a v příjemném prostředí s potřebným ošetřovatelským zázemím, a to nepřetržitě bez ohledu na návštěvní hodiny nemocnice.

 • Sociální hospitalizace

Ve zdravotnickém zařízení poskytujeme služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb.  Sociální hospitalizace je definována jako pobyt občana ve zdravotnickém zařízení z jiných než zdravotních důvodů, kdy vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu není schopen se obejít bez pomoci jiné osoby a nemůže být propuštěn, a to do doby, než je mu zabezpečená pomoc jiné osoby. Úhrada pobytu je srovnatelná s úhradou v domovech pro seniory.

Poděkování z 2. března 2023

Obracím se k vám s naléhavou prosbou, aby byl vyřízen můj neskonalý dík všem zaměstnancům nemocnice v České Lípě. Lékařům, sestřičkám a pomocnému personálu, který se o mě staral v době mé hospitalizace v lednu a únoru tohoto roku, nevyjímaje kuchařky a uklízečky na odděleních ortopedie a hlavně LDN B. Jsem jim všem velice vděčná za jejich obětavou práci a z celého srdce jim děkuji.

S pozdravem M. G., Nový Bor

Poděkování z 16. ledna 2023
Vážený pane řediteli,
v loňském roce jsem byl po těžké autonehodě deset týdnů hospitalizován ve Vaší nemocnici. Pro četná zranění jsem prošel odděleními ARO, JIP, traumatologie, ortopedie a oddělení LDN. Na všech odděleních jsem se setkal s velmi vstřícným jednáním všech zaměstnanců nemocnice, lékařů, sester i ostatního personálu a jejich profesionalitou. Chci alespoň tímto způsobem vyjádřit všem upřímný dík. Moje léčení bylo díky jejich snaze a obětavosti úspěšné.
Ještě jednou mockrát děkuji.
M. T. Svojkov

© 2023 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu