Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Kontakty na oddělení

+420 487 954 306

ldn@nemcl.cz

Lůžka následné péče (LDN)

Poskytujeme léčebné, léčebně-rehabilitační a ošetřovatelské služby, které jsou zaměřeny na zlepšení či udržení kvality života pacientů a dle možností zajištění následného pobytu v domácím prostředí.

Na lůžka oddělení LDN jsou přijímáni pacienti se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči, a to do té doby nebo v těch případech, pokud tuto zdravotní péči nelze nebo není účelné poskytovat ambulantně či v lůžkovém zařízení sociální péče.

MUDr. Nikolaj Štaňko

MUDr. Nikolaj Štaňko

Primář oddělení

+420 487 954 125
nikolaj.stanko@nemcl.cz

Lenka Caklová

Lenka Caklová

Vrchní sestra

+420 487 954 235
lenka.caklova@nemcl.cz

Kde nás najdete

O nás

Poskytujeme léčebné, léčebně-rehabilitační a ošetřovatelské služby, které jsou zaměřeny na zlepšení či udržení kvality života pacientů a dle možností zajištění následného pobytu v domácím prostředí. V této souvislosti úzce spolupracujeme s terénní službou domácí péče. V případě potřeby se snažíme, ve spolupráci se zdravotně sociálními pracovnicemi, zajistit umístění pacientů do ústavů sociálních péče (ÚSP).

Na lůžka oddělení LDN jsou přijímáni pacienti se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči, a to do té doby nebo v těch případech, pokud tuto zdravotní péči nelze nebo není účelné poskytovat ambulantně či v lůžkovém zařízení sociální péče. Pacienti jsou k nám přijímáni z akutních lůžek českolipské nemocnice, z oddělení jiných zdravotnických zařízení nebo na základě doporučení praktických lékařů.

Rehabilitační péče  

Léčebná rehabilitace

U pacientů v návaznosti na jejich zdravotní stav a podle ordinace lékaře je fyzioterapeuty prováděna léčebná rehabilitace. Jedná se komplex rehabilitačních, diagnostických a terapeutických opatření směřujících k maximální funkční zdatnosti, případně snížení či zpomalení progrese „disability“, tj. omezení či znemožnění určitých běžných činností, způsobených onemocněním, úrazem nebo vrozenou vadou dotýkajících se oblastí osobní péče a psychiky. Základním předpokladem úspěšnosti je aktivní spolupráce pacienta.

Ergoterapie

Je léčebná terapie prováděna ergoterapeuty. Pomáhá pacientům prakticky využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí k práci, zábavě a k sebeobsluze. Je zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, senzomotoriky, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické, emocionální a sociální schopnosti. Ergoterapie Je součástí ucelené rehabilitační péče.

Rehabilitační ošetřovatelství

Mimo léčebnou rehabilitace, kterou provádí fyzioterapeuti, poskytuje ošetřovatelský personál oddělení LDN jednu z forem odborného ošetřovatelství , která včleňuje některé prvky fyzioterapie a ergoterapie (jako nedílnou součást rehabilitační péče) do ošetřovatelské péče všeobecných sester. Rehabilitační ošetřovatelství zahrnuje prevenci trofických změn, podporu základních pohybových činností a je cíleno na zvládnutí jednoduchých životních úkonů. Dále je zaměřeno na pasivní cvičení, dechová cvičení, polohování a podporu aktivizace a vertikalizace pacienta. Tato činnost je prováděna bez ohledu a možnost spolupráce pacienta.

Doplňkové služby pro pacienty Oddělení LDN

Volnočasové aktivity

Jedná se o péči, která volně navazuje na práci ergoterapeuta, ale tuto odbornou péči nenahrazuje. Pacienti zde malují, čtou, luští křížovky, šijí, háčkují, pletou, hrají společné hry, vyrábí jednoduché výrobky z papíru a špejlí.

Dobrovolnické služby

Jsou poskytovány prostřednictvím Maltézské pomoci, o.p.s., mezinárodní humanitární organizace ADRA a dobrovolníků Hospicové péče sv. Zdislavy. Dobrovolníci se věnují pacientům jako společníci při vyplnění volného času.
Společenská odpoledne při harmonice. Naši pacienti mají možnost přímo v prostorách oddělení LDN si poslechnout harmonikáře a za doprovodu harmoniky si zazpívat písničky.

Společenské kulturní akce

Na oddělení LDN pravidelně každý rok organizujeme ve spolupráci s ZUŠ, MŠ a ZŠ vystoupení žáků.

PROJEKT „Děti seniorům, senioři dětem“

V rámci rozšíření již navázané spolupráce s MŠ Šikulka z České Lípy.

Aktivizační a volnočasové aktivity 

Aktivizační a volnočasové aktivity patří neodmyslitelně ke komplexní péči o pacienty na Oddělení Lůžek následné péče. Pod vedením zkušených aktivizačních pracovníků se pacienti podle svých aktuálních možností a schopností zapojují do jednotlivých aktivit, které probíhají buď individuálně na pokoji nebo ve skupinkách mimo prostor pokoje.

Aktivity jsou součástí léčby a pacientům jsou nabízené po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Všechny činnosti jsou dobrovolné a záleží pouze na pacientovi, jak se rozhodne. Obrovským přínosem je socializace – poznávání lidí kolem sebe - jejich sbližování a také navazování kontaktů. To vše významně přispívá k potlačení pocitu osamění.

Práce v aktivizačních skupinách vede k procvičování paměti krátkodobé i dlouhodobé. Používáme metodu reminiscence, kdy se nemocní vrací vzpomínkami do minulosti. Aktivizace má pozitivní vliv na jemnou motoriku, soustředění a je neodmyslitelně spojena s RHB ošetřováním, kdy pacient v rámci aktivit procvičuje chůzi s a nebo bez kompenzačních pomůcek. Jednoznačně přispívá ke zlepšení nálady a potlačení chmurných myšlenek.

Sociální hospitalizace

Poskytujeme sociální služby ve zdravotnickém zařízení dle §52 Zákona č. 108/2006 Sb.. nemocnice získala pro provozování pěti sociálních lůžek registraci od Krajského úřadu Libereckého kraje.

Sociální hospitalizace je definována zákonem jako pobyt občana ve zdravotnickém zařízení z jiných než zdravotních důvodů, kdy vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu není schopen se obejít bez pomoci jiné osoby a nemůže být propuštěn, a to do doby, než je mu zabezpečená pomoc jiné osoby. Úhrada pobytu je srovnatelná s úhradou v domovech pro seniory.

Návštěvní doba

Po dobu hospitalizace můžete přijímat návštěvy denně a to v době od 14:00 do 17:30 hodin. Individuální návštěvy je potřeba předem domluvit s ošetřujícím personálem oddělení tak, aby nebyl narušen chod oddělení.

Poskytování informací

Jsou poskytovány ústně a to osobám, které určil pacient. Poskytování informací ošetřujícím lékařem probíhá denně od 14:00 – 14:45 hodin.

Propustka

Po domluvě s ošetřujícím lékařem a v návaznosti na aktuální zdravotní stav umožňujeme pacientům krátkodobý pobyt v domácím prostředí.

Rodinné pokoje

Služby Rodinného pokoje jsou určeny pacientům v terminálním stádiu nemoci, vyžadujícím symptomatickou, paliativní a ošetřovatelskou péči. Služby pacientům jsou poskytovány v součinnosti s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s.. Prostředí Rodinných pokojů vytváří podmínky pro to, aby pacienti a jejich blízcí, mohli společně a důstojně prožít obtížnou fázi jejich životní cesty v soukromí, v klidu, v příjemném prostředí s potřebným ošetřovatelským zázemím. Pro rodinu nebo přátele je to příležitost, jak být u lůžka pacienta nepřetržitě a to bez ohledu na návštěvní hodiny nemocnice.

Canisterapie na oddělení LDN

Ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených, o.p.s. v České Lípě se podařilo oddělení LDN v České Lípě pro své pacienty zajistit canisterapii.

Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka. Pes je schopen svou pouhou přítomností navodit dobrou náladu a vykreslit úsměv v obličeji pacientů. Canisterapie je hojně využívána jako podpůrná léčba. Na LDN oddělení je využívána u pacientů po mozkových příhodách, se svalovými křečemi. Pes má v průměru o 1,5 až 2°C vyšší tělesnou teplotu. Tato skutečnost významně pomáhá u pacientů při cíleném polohování, kdy dochází k prohřátí postižených částí těla a u pacienta může dojít k následnému zlepšení pohyblivosti. Canisterapie se taktéž s výhodou využívá u pacientů trpících depresemi a pocitem osamění. Canisterapii v současné době vykonává paní Křupalová Miluše.

Canisterapie probíhá výhradně u pacientů, kteří s provedením souhlasí a jejich zdravotní stav to umožňuje.

Dobrovolnictví 

Oddělení Lůžek následné péče a Sociálních lůžek spolupracuje v rámci dobrovolnictví s humanitární organizací ADRA. Budeme rádi, pokud se dobrovolníky stanete také Vy. Pomáháte nám s trávením volného času našich pacientů i klientů. Ti oceňují, že si s nimi přijdete zahrát společenské hry, předčítáte jim, vezmete je na procházku nebo si s nimi jen tak popovídáte.

Další informace o možnosti dobrovolnictví

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu