Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Oddělení sociálních lůžek

Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče jsou typem zařízení sociálních služeb, kde poskytujeme pobytové služby těm osobám, které byly hospitalizovány na lůžku ústavní zdravotní péče. Předpokladem je, že tito pacienti další ústavní zdravotní péči sice nevyžadují, ale vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, snížené soběstačnosti a nepříznivé sociální situaci nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby.

MUDr. Nikolaj Štaňko

MUDr. Nikolaj Štaňko

Primář oddělení

+420 487 954 125
nikolaj.stanko@nemcl.cz

Lenka Caklová

Lenka Caklová

Vrchní sestra

+420 487 954 235
lenka.caklova@nemcl.cz

Kde nás najdete

Pacienti nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou anebo zajištěno poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb či pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. Pobytová služba je také určená osobám z terénu a to na jejich žádost, pokud bude volná kapacita. Služba je určena dospělým osobám od 27 let věku.

Kde se oddělení sociálních lůžek nachází a jeho základní vybavení

Oddělení je situováno v monobloku nemocnice. Pokoje jsou vybaveny lůžky, stoly, židlemi, jídelním stolem, šatní skříní a televizorem. U každého dvoupokoje se nachází WC, sprcha a umývárna. V prostorách oddělení je uživatelům k dispozici WC pro tělesně postižené. 

Komu je služba určena

 • Osobám, které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

 • Osobám, jejichž věk, snížená soběstačnost a zdravotní stav jim neumožňuje vést samostatný a bezpečný život, přičemž potřebu péče a dohledu nelze zajistit členy rodiny, osobami blízkými, nebo jinými službami sociální péče.

Kdy není sociální služba poskytnuta

 • Sociální služby nejsou poskytovány v souladu s § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.,

 • pokud osoba nesplňuje cílovou skupinu,

 • kdy zdravotní stav vyžaduje akutní odbornou zdravotnickou péči,

 • osoba trpí infekční nemocí,

 • osoba trpí duševní chorobou, která je ohrožující pro společné soužití s ostatními uživateli,

 • žadatel žádá o jiný druh služby, než kterou poskytujeme

a dále

 • osoba trpí závislostí na návykových látkách či alkoholu, které narušuje společné soužití,

 • z důvodu naplnění kapacity oddělení Sociálních lůžek,

 • osobě byla před méně než 6 měsíci vypovězena smlouva na tuto službu pro porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Cíle poskytovaných služeb

 • Zajistit podporu a péči,

 • podpořit uživatele v udržení či zlepšení jeho schopností a dovedností,

 • vytvořit aktivní spolupráci pečujícího personálu s uživatelem a jeho rodinou,

 • zajistit individuální přístup ke klientovi s ohledem na zdravotní stav, jeho přání
  a potřeby,

 • podpořit kontakty uživatele se společenským prostředím a rodinou.

Rozsah poskytovaných služeb

 • Pomoc při osobní hygieně či poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • podpora a pomoc při zvládnutí všedních úkonů o vlastní osobu,

 • zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení,

 • celodenní ubytování,

 • celodenní strava,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • aktivizační činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 • dle zájmu uživatele využití nabízených fakultativních služeb (kadeřník, pedikérské služby).

Sociálně terapeutická a aktivizační činnost

Oddělení sociálních lůžek nabízí pacientům možnost, jakým způsobem trávit svůj volný čas.  Veškeré činnosti vedou k podpoře aktivity a prevenci proti poklesu funkcí v oblasti fyzické, duševní i sociální tak, aby závislost pacientů na námi poskytovaných službách byla co nejmenší. Na lůžkách plánujeme a provádíme činnosti skupinové i individuální, které jsou zaměřeny na nácvik a upevnění psychických, sociálních a motorických schopností a dále na nácvik a udržení soběstačnosti a samo obslužnosti. 

Nabídka činností a aktivit

 • Ergoterapie,

 • rehabilitace,

 • udržování a nácvik sebeobsluhy,

 • tréning paměti,

 • zapojení uživatelů do péče o osobní věci a okolní prostředí – podpora vlastní aktivity při péči o ošacení, úklidu, zapojení do péče o květiny,

 • sledování televizních pořadů,

 • účast na společensko-kulturních akcích v rámci projektu "Děti seniorům, senioři dětem."

Zásady poskytovaných služeb

 • Zaměstnanci se řídí zásadami Etického kodexu zaměstnanců v sociálních službách a Etickým kodexem ČAS, ctí zásady Listiny základních práv a svobod.

 • Zaměstnanci chrání osobní svobodu, soukromí a osobní údaje uživatelů.

 • Služby poskytují kvalifikovaní zaměstnanci splňující požadavky zákona, kteří se neustále vzdělávají v odborných kurzech, seminářích a to za účelem prohlubování a zkvalitňování poskytovaných služeb.

 • Při poskytování sociálních služeb zaměstnanci dodržují mlčenlivost.

 • S uživateli je s nimi jednáno s důstojností, respektem a úctou.

Zaměstnanci respektují potřeby uživatelů

 • Respektují individualitu a důstojnost jedince

 • při péči postupují otevřeně, ohleduplně a citlivě

 • rozsah služby poskytují formou nabídky - služby nevnucují

 • snaží se o sociální začlenění uživatelů, které souvisí s udržováním jejich sociálních  kontaktů s rodinou, přáteli a okolím

 • každý uživatel má vypracovaný individuální plán s osobními cíli

 • zaměstnanci u uživatele uplatňují a podporují jejich vlastní vůli a rozhodnutí

 • otevřenost a spolupráce jsou základními principy, které jsou nezbytné k vytvoření vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a uživateli

 • k uživatelům zaměstnanci přistupují bez předsudků, nestranně a rovnoprávně

 • každý uživatel má právo podat podnět nebo stížnost, která je řešena v souladu s vnitřními předpisy nemocnice

 • diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou

 • zaměstnanci se při péči řídí vnitřními předpisy, které jsou v souladu se standardy kvality sociální péče a zaručují řádný průběh sociální služby

 • chráníme uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít při poskytování sociální péče.

Návštěvy

Každý den od 8 ºº do 18ºº hod., po domluvě s ošetřujícím personálem mohou být povoleny individuální návštěvy.

Dostupnost lékařské péče

Lékařská péče je poskytována lékařem oddělení LDN a to pravidelně 1x za 14 dní, v případě akutního zhoršení kdykoliv. Léčiva jsou uživatelům předepisována na předpis a pomůcky na poukaz.

Denní harmonogram

06:00 – 07:15 Ranní hygiena, úprava lůžek, podávání ranních léků

07:15 – 08:00 Snídaně, od 08:00 hod do 18:00 hod návštěvní doba

08:00 – 11:00 Koupání, volnočasové aktivity, lékařská vizita, individuální či skupinový, tréning kognitivních funkcí, realizace, hodnocení individuálního plánu, RHB péče, ergoterapie, volnočasové aktivity, podávání dopolední svačiny, podávání poledních léků

11:00 – 12:00 Oběd

12:00 – 13:00 Polední klid

13:00 – 13:30 Odpolední toaleta

13:30 – 17:30 Realizace individuálního plánu, volnočasové aktivity, tréning kognitivních funkcí, ergoterapie

14:30 – 15:30 Podávání informací o zdravotním stavu

17:00 – 17:30 Podávání večerních léků

17:30 – 18:00 Večeře

18:00 – 20:00 Večerní hygienická péče, volnočasové aktivity

22:00 – 06:00 Noční klid, druhé večeře (u vybraných diet)

Dobrovolnictví 

Oddělení Sociálních lůžek spolupracuje v rámci dobrovolnictví s humanitární organizací ADRA.

Budeme rádi, pokud se dobrovolníky stanete také Vy. Pomáháte nám s trávením volného času našich pacientů i klientů. Ti oceňují, že si s nimi přijdete zahrát společenské hry, předčítáte jim, vezmete je na procházku nebo si s nimi jen tak popovídáte.

Informace o možnosti dobrovolnictví:
https://www.adra.cz/dobrovolnictvi

Dokumenty ke stažení

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu