Oddělení PNE (plicní)

PLICNÍ ODDĚLENÍ (PNE)

 

Přimářka oddělení: MUDr. Magdalena Popelková
Telefon: 487 954 252
Email: magdalena.popelkova@nemcl.cz

 Vrchní sestra: Zuzana Dostálová

Telefon: 487 954 253
Email: zuzana.dostalova@nemcl.cz                                                                                                                                                                                                          

M. Popelková (Popelková Magdaléna.JPG)

Z. Dostálová (Dostálová Zuzana.JPG)
 

Důležité telefony

Kartotéka: tel. 487 954 392
Kalmetizace: tel. 487 954 256

Ordinace č. 1/ Ordinace č.3
MUDr. Anderleová Vanda / Hejdová Hana

telefon: ordinace č.1 487 954 254 , ordinace č.3 487 954 256
e-mail: hana.hejdova@nemcl.cz; vanda.anderleova@nemcl.cz

Ordinace č. 2
MUDr. Popelková Magdalena

telefon: 487 954 255
e-mail: magdalena.popelkova@nemcl.cz

Ordinační doba ambulancí (ordinace č. 1, ordinace č. 2)
Po 8 - 12 / 13 - 15 hod.  
Út  8 - 12 / 13 - 14 hod.  
St  8 - 12 / 13 - 15 hod.  
Čt  8 - 12 / 13 - 15 hod.  
Pá  8 - 12 / 13 - 14 hod.  

Akutní stavy ošetříme mezi 7:45 -8:30 hod.
Ordinační doba 8:00 – 12:00 hodin je pouze pro objednané pacienty.
Ordinační doba od 13:00 hodin je vyhrazena pro předoperační spirometrie, nasmlouvaná a objednaná vyšetření.

Protikuřácká poradna – středa 13.00 hod. – 15.00 hod.
Na objednání na tel. čísle  487 954 392 – Petra Boučková 

Charakteristika oddělení

Obor tuberkulóza a respirační nemoci je základním specializačním lékařským oborem zabývajícím se komplexně problematikou chorob dýchacího ústrojí. Předmětem oboru je vyhledávání, prevence, epidemiologie,diagnostika, výzkum chorob dýchacího ústrojí včetně tuberkulózy (TBC) všech forem a lokalizací (plicní i mimoplicní formy), nádorů dolních cest dýchacích a pleury.
Oddělení PNE (laicky "plicní") je jediné toho druhu na okrese a zajišťuje ambulantní péči o pacienty s onemocněním dýchacího ústrojí v rámci okresu Česká Lípa.
Spádovým lůžkovým oddělením je odborný léčebný ústav v Martinově údolí u Cvikova.
Oddělení PNE NsP v České Lípě, kde pracují tři lékaři, je umístěno v budově polikliniky ve II. podlaží. Oddělení je funkčně rozděleno na úsek rtg. pracoviště, dispenzarizace a kalmetizace.
Úsek kalmetizace:
Úsek kalmetizace vede kvalifikovaná kalmetizační sestra Zuzana Dostálová.
Informace o očkování proti tuberkulóze
Očkování proti TBC se řídí platnou Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 65/2009 Sb. a Vyhláškou MzD ČR č. 299/2010 Sb. Veškeré dotazy ohledně změn v očkování proti TBC lze zodpovědět telefonicky, na tel. č. 487 954 256 nebo 487 954 392.
 
Oddělení PNE je schopno provádět tato vyšetření
  • komplexní, cílené a kontrolní vyšetření pacientů s onemocněním dýchacího ústrojí odborníkem pro plicní nemoci
  • rtg vyšetření hrudních orgánů (skiagramy)
  • funkční vyšetření plic (spirometrie, bronchodilatační testy, body-test, difuze)
  • měření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (FeNO/“NIOX“)
  • screening spánkové apnoe 
  • vyšetření krve, moče, sputa
  • zajišťuje inhalační léčbu
  • v indikovaných případech zajišťuje infuzní léčbu
  • zajišťuje odbornou konziliární službu pro nemocnici

Speciální přístrojová vyšetření PNE oddělení:
Indikace k vyšetření plicních funkcí :
a. Spirometrie (metodou křivka průtok- objem)
(vyšetření základní)
1. Diagnóza plicního onemocnění
2. Kuřáci více než 20 cig./ den
3. Chronický kašel
4. Diferenciální diagnostika dušnosti
5. Recidivující respirační infekce
6. Věk více než 70 let
7. Obesita více než 30% nad ideální hmotnost
8. Deformity hrudníku
9. Neuromuskulární onemocnění ( myastenie)
10. Hrudní a horní abdominální operace
11. Plicní resekce
12. Dlouhotrvající anestezie
13. Posouzení pracovní schopnosti, objektivizace subjektivně udávaných potíží
14. Před nástupem do rizikových profesí, vyšetřování v rámci rizikových skupin obyvatelstva
Příprava pacienta :
15 min v klidu, optimálně 2 hodiny před vyšetření nekouřit, nepodávat ranní dávku bronchodilatancií (pokud se tak stane, je třeba na žádance vyznačit ), vyšetření neprovádět těsně po jídle, ne po invazivních vyšetřovacích metodách ( např. fibroskopie, rektoskopie..) na žádance udat současnou váhu a výšku
Kontraindikace :
Nespolupráce pacienta, celkově těžký stav, závažné infekční onemocnění, CMP s postižením znemožňujícím adekvátní spolupráci, defekty v orofaciál.oblasti ( herpes simplex, po extrakci zubů ).
b. Bodypletysmografie (celotělová pletysmografie)
(vyšetření specializované)
Vyšetření dovoluje určení nitrohrudního objemu plynu, měří odpor kladený proudícím vzduchem v dýchacích cestách. Metoda je založena na vztahu mezi tlakem a objemem plynu při konstantní teplotě (Boyleův – Mariottův zákon).
Měření FRC,RV,TLC, TGV, Raw,Gaw + další parametry.
1. Diagnostika plicního onemocnění
2. Monitorace správné léčby plicních onemocnění
3. Rozlišení obstrukční a restrikční ventil.poruchy
4. Stanovení plicní hyperinflace u klinické či RTG diagnózy emfysemu plic
5. Klinická dg intersticiální plicní fibrózy, sledování progrese či stabilizace
6. Hrudní či jiná operace, kde je nutné podrobnější vyšetření plicní funkce ( standardně před hrudními operacemi, před kardiovaskulárními operacemi, před endoskopickými břišními operacemi , operace horní abdominální a tam, kde se předpokládá dlouhodobější anestezie)
7. Posudková hlediska
Příprava pacienta:
Nedávat ranní dávku bronchodilatancií, 2 hodiny před vyšetřením nekouřit, 15 min před vyšetřením být v klidu.
Ostatní viz spirometrie
Kontraindikace:
obdobné jako u spirometrie + nadměrná hmotnost a výška (140 kg)
c. Difusní kapacita plic (DLCO), transfer faktor
(vyšetření specializované)
Slouží k měření výměny plynů v plicích. Zpravidla toto měření tvoří druhou fázi vyšetřování plicních funkcí po provedení spirometrie a změření plicních objemů a kapacit.
1. V diagnostice u osob s podezřením na onemocnění plic nebo již s prokázaným plicním onemocněním
2. V léčbě nemocných s plicním onemocněním k monitorování účinku léčebných opatření
3. Při stanovení prognózy pacientů s plicním onemocněním
4. Provedení předoperačního posudku s odhadem rizika
5. Vyhodnocení plicní nedostatečnosti
6. Diagnostika plicní hypertenze
7. Studijní účely
Příprava pacienta :
2 hodiny před vyšetřením nekouřit, na žádance uvést hodnotu hemoglobinu, korelace s RTG skiagramem hrudníku.
Kontraindikace:
Neschopnost spolupráce, celkově těžký stav, akutní infekce, neschopnost zadržet dech na 10 sekund
d. Měření oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu (FeNO / „NIOX“)
Monitorování exspiračního oxidu dusnatého (eNO) je přínosem pro optimalizaci dlouhodobé protizánětlivé léčby inhalačními kortikosteroidy. Je objektivní, neinvazivní a na výdechovém úsilí nezávislé.
Na základě monitorování přibližně 2x až 4x ročně lékař pozná léčebný účinek nasazené léčby, ale také spolupráci pacienta při léčebném režimu. Přetrvávající vysoké hodnoty eNo při léčbě mohou lékaře upozornit na nesprávnou inhalační techniku, nedostatečnou dávku, špatnou spolupráci astmatika nebo na přetrvávající vysokou expozici alergenům.
Mnohdy se vyšetření nezdaří na první pokus a pak musíme uskutečnit více sezení a postupným tréninkem se ve většině případů měření vydaří. Výsledek vyšetření je znám do 1 minuty.
 

Plicní oddělení doporučuje
Jak správně používat inhalátory, jaké je správná inhalační technika, to vše naleznete na následujících webových stránkách. Návody Vám pomohou k úspěšné léčbě Vašich obtíží. 
www.mujinhalator.czOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)