Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Duchovní péče

Co je duchovní péče?

Duchovní péče je určena všem lidem v nemocnici, věřícím i nevěřícím. Představuje duchovní provázení v existenciálních, etických i náboženských potřebách člověka a je určena všem zájemcům z řad zaměstnanců, pacientů a jejich blízkých. Duchovní péčí v širším slova smyslu rozumíme takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, doprovázíme ho v jeho osobních problémech, nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace, včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni. Duchovní péče má při tom všem na mysli celek člověka jako tělesné, duševní, sociální i duchovní bytosti. Duchovní péče sama o sobě vychází z křesťanských základů pomoci a služby bližnímu, v žádném případě však nenabízí jen náboženský „servis“ a je prosta vší evangelizace a misie.

V nemocnici je poskytována duchovní péče

 • V rámci lůžkových oddělení

 • V nemocniční kapli

Nemocniční kaple je nedílnou součástí duchovní péče v nemocnici. Nemocniční kaple slouží k osobnímu ztišení, rozjímání i k rozhovoru s kaplanem, dále pak k modlitbě, pro vysluhování svátostí, konání pobožností a bohoslužeb. Je určena k načerpání dalších sil potřebných ke zvládnutí náročných životních situací.

Nemocniční kaple je umístěna ve 4. podlaží polikliniky.

Kdo je nemocniční kaplan?

Nemocniční kaplan je teologicky vzdělaný a kvalifikovaný duchovní. Poskytuje službu duchovního provázení všem zájemcům bez rozdílu vyznání, náboženství či světového názoru. Je členem multidisciplinárního týmu. Při poskytování duchovní péče je vázán mlčenlivostí a etickým kodexem kaplana.

Kvalifikační předpoklady kaplana

 • ukončené magisterské teologické vzdělání

 • pověření („vyslání“) vlastní církví

 • minimálně tři roky obecné pastorační praxe

 • vzdělávání při specializovaných kurzech

V rámci lůžkových oddělení zajišťují duchovní péči kaplani z různých církví, kteří jsou ve smluvním vztahu s nemocnicí. Spolupracují s církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví a České biskupské konferenci.

Pro zájemce může kaplan zprostředkovat kontakt s duchovní(m) vlastní církve. O duchovní péči lze požádat také na níže uvedených tel. číslech:

Mgr. Tomáš Mencl, kaplan a koordinátor duchovní péče v nemocnici vyslaný Českobratrskou církví evangelickou, zpravidla pondělí až pátek 07:00 - 17:00 hod., +420 702 185 591, tomas.mencl@nemcl.cz.

Mgr. Viliam Matějka, kaplan vyslaný Římskokatolickou církví, zpravidla středa v dopoledních hodinách, +420 602 107 680.

Duchovní podpora se poskytuje pacientům, jejich příbuzným a blízkým i personálu nemocnice

 • Pacientům, kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem.

 • Pacientům, kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky.

 • Pacientům, kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje.

 • Pacientům, u kterých zcela schází anebo vlivem nemoci selhává smysl jejich života.

 • Pacientům, kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.

 • Příbuzným, kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby.

 • Příbuzným, kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny.

 • Příbuzným, kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby.

 • Příbuzným, kteří zažívají emoční chaos vyvolaný ztrátou blízké osoby.

 • Příbuzným, kteří se potřebuji přeladit, spočinout či načerpat novou sílu.

 • Personálu, který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený.

 • Personálu, který postrádá pocit bezpečí a spokojenosti při práci v týmu na pracovišti.

 • Personálu, který potřebuje konzultovat závažné rozhodnutí s etickými důsledky.

 • Personálu, na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon.

 • Personálu, který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka.

Dokumenty ke stažení

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu