Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Testování COVID-19

Informace pro žadatele o testování platné k 01. 11. 2021

Provozní doba odběrového místa se řídí našimi možnostmi a aktuální poptávkou, viz volné kapacity v objednacím kalendáři.

Objednávání na testy je možné pouze přes webovou aplikaci v rezervačním systému na webu nemocnice zde: www.nemcl.cz.

Odběrové místo se nalézá v zadní části areálu nemocnice – dříve polní nemocnice, dnes očkovací centrum.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat každý pracovní den mezi 8. a 11. hodinou na tel. čísle 739 500 430.

Nelze-li vám stáhnout certifikát z portálu https://ocko.uzis.cz/, kontaktujte našeho IT administrátora na tel. č. 601 322 359, který je vám k dispozici každý pracovní den od 7:00 do 15:00 hodin.

Upozorňujeme rodiče, že děti a mladistvé ve věku do 18 let musí na každý odběr doprovázet dospělá osoba.

1. PCR testování:

A. Informace pro indikované KHS nebo praktickým lékařem – postup testování:

1. Lékař nebo KHS (dále jen žadatel) musí vystavit žádanku ÚZIS.

2. Pacient se zaregistruje v rezervačním systému v sekci PCR test Covid-19 – žádanka vydaná KHS nebo praktickým lékařem.

3. Pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů).

4. Jednu hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody a nežvýkat.

5. Pacient je povinen dbát v místě výkonu platných epidemiologických nařízení (ochrana dýchacích cest, rozestupy…).

6. Pacient je povinen předložit průkaz totožnosti a kartičku pojištěnce. Přičemž doložit přihlášení ke zdr. pojištění lze prostřednictvím těchto karet ZP:

 • „modrá“ kartička české ZP

 • „zelená“ kartička vydaná ZP cizincům, kteří jsou pojištěni v ČR přes svého zaměstnavatele

 • „žlutá“ kartička vydaná zdravotní pojišťovnou pendlerům (občanům ČR, kteří jsou pojištěni v zahraničí, ale jsou nahlášeni na příslušnou ZP jako osoby pojištěné v zahraničí).

7. Výsledek testu bude žadateli zaslán písemně (lékař, KHS), pacientovi pak bude zaslán formou SMS zprávy, a to do 48 hodin od odběru.

B. Informace pro zájemce o testování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění (žadatel, který není indikován KHS ani žádným lékařem a test potřebuje pro vlastní potřebu) – postup testování:

Osoby, kterým je umožněno PCR testování nejvýše 2x za kalendářní měsíc:

 • osoby do dovršení 18 let věku,

 • osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění Covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění Covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních onemocnění (ISIN),

 • osoby očkované proti onemocnění Covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou žadatelé povinni prokázat poskytovateli zdravotní služby (tedy tomu, kdo vyšetření provádí).

Objednáním na tento PCR test zájemce prohlašuje, že splňuje podmínky úhrady zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna hradí test pouze 2x za kalendářní měsíc, přičemž se sčítají všechny testy ze všech odběrových míst v rámci celé ČR. Pokud pojišťovna zjistí toto porušení a neuhradí testování, bude žadateli o PCR test vystavena faktura zpětně. Častější testování nebude ze strany pojišťoven hrazeno, tj. bude placeno žadatelem.

1. Žadatel se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci PCR test Covid-19 – hrazeno pojišťovnou (veřejné). 

2. Žadatel vyplní všechny požadované informace. Pokud nebudou uvedeny údaje ve formuláři správně, objednávka pozbývá platnosti a vyšetření se neuskuteční.

3. Žadatel se dostaví přímo před odběrový stan ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů). Testovat lze jen žadatele přihlášené přes objednávkový systém.

4. Jednu hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody a nežvýkat.

5. Žadatel je povinen dbát v místě výkonu platných epidemiologických nařízení (ochrana dýchacích cest, rozestupy…).

6. Žadatel je povinen předložit průkaz totožnosti a kartičku pojištěnce. Přičemž doložit přihlášení ke zdr. pojištění lze prostřednictvím těchto karet ZP:

 • „modrá“ kartička české ZP

 • „zelená“ kartička vydaná ZP cizincům, kteří jsou pojištěni v ČR přes svého zaměstnavatele

 • „žlutá“ kartička vydaná zdravotní pojišťovnou pendlerům (občanům ČR, kteří jsou pojištěni v zahraničí, ale jsou nahlášeni na příslušnou ZP jako osoby pojištěné v zahraničí).

7. Výsledek testu bude žadateli zaslán formou SMS zprávy a elektronicky na e-mail, který uvede při objednávce. E-mail bude pacient moci otevřít po zadání SMS kódu, který mu bude zaslán na telefonní číslo uvedené při objednávce. Výsledky jsou zpracovány ve třech jazycích (čeština, angličtina a ruština).

8. Certifikát je možné stáhnout na https://ocko.uzis.cz/ po zadání rodného čísla a čísla osobního dokladu (OP). (Certifikát je na portálu ke stažení cca 2 hodiny po příchodu SMS zprávy s výsledkem)

9. Stornování rezervace je možné výhradně prostřednictvím odkazu na konci rezervačního mailu, jiným způsobem nelze rezervaci zrušit.

10. Není možné přijít na jiný než objednaný termín.

11. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 739 500 430, a to každý pracovní den mezi 8:00 a 11:00 hod.

12. Výsledek testu bude žadateli zaslán do 48 hodin od odběru.

C. Informace pro samoplátce (žadatel není indikován KHS ani žádným lékařem, test potřebuje pro vlastní potřebu a nesplňuje podmínky pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění) – postup testování:

1. Žadatel se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci Samoplátci – testování COVID-19.

2. Žadatel bude následně vyzván k úhradě částky za test, která činí 814 Kč. Platba za odběr bude probíhat platební kartou; platba v hotovosti není z epidemiologických důvodů akceptována. Pokud žadatel není schopen uhradit test z nějakého důvodu kartou, je možné využít jako platební metodu bankovní převod.

 • Samoplátce se zavazuje uhradit plnou cenu za provedení testu, která je stanovena na 814 Kč, na bankovní účet nemocnice. Tato cena se skládá z ceny za odběr (200 Kč) a za vyšetření (614 Kč). V případě zrušení termínu odběru ze strany samoplátce je účtován storno poplatek ve výši 200 Kč – to znamená, že na účet plátce bude v důsledku storna vrácena ponížená částka 614 Kč.

 • Platbu je nezbytné provést minimálně 24 hodin před samotným odběrem. Podklady k platbě:
  Číslo účtu: 183452738/0600
  Variabilní symbol: rodné číslo (číslo pojištěnce) testovaného
  Poznámka pro příjemce: příjmení, jméno – COVID            

 • Podklady pro platbu z ciziny:
  IBAN: CZ96 0600 0000 0001 8345 2738
  SWIFT kód BIC: AGBACZPP

3. Žadatel-samoplátce se dostaví přímo před odběrový stan ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů). Testovat lze jen žadatele přihlášené přes objednávkový systém, kteří zároveň uhradili plnou cenu za odběr a test.

4. Jednu hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody a nežvýkat.

5. Žadatel je povinen dbát v místě výkonu platných epidemiologických nařízení (ochrana dýchacích cest, rozestupy…).

6. Žadatel je povinen předložit průkaz totožnosti.

7. Výsledek testu bude žadateli zaslán formou SMS zprávy a elektronicky na e-mail, který uvede při objednávce. E-mail bude pacient moci otevřít po zadání SMS kódu, který mu bude zaslán na telefonní číslo uvedené při objednávce. Výsledky jsou zpracovány ve třech jazycích (čeština, angličtina a ruština).

8. Certifikát je možné stáhnout na https://ocko.uzis.cz/ po zadání rodného čísla a čísla osobního dokladu (OP).

9. Stornování rezervace je možné výhradně prostřednictvím odkazu na konci rezervačního emailu, jiným způsobem nelze rezervaci zrušit. Stornování rezervace je možné maximálně hodinu před plánovaným odběrem.

10. Žádosti o vrácení platby za stornovanou rezervaci zasílejte spolu se jménem a příjmením testované osoby a s číslem účtu, na který má být vracená částka poukázána, na adresu: miluse.prokopova@nemcl.cz (tato adresa neslouží pro stornování rezervace).

11. Výsledek testu bude žadateli zaslán do 48 hodin od odběru.

2. Antigenní testování

A. Informace pro zájemce testování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění – postup testování (výtěr z nosu):

Osoby, kterým je umožněno antigenní testování nejvýše 1x za 7 dnů:

 • osoby do dovršení 18 let věku,

 • osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění Covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění Covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních onemocnění (ISIN),

 • osoby očkované proti onemocnění Covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou žadatelé povinni prokázat poskytovateli zdravotní služby (tedy tomu, kdo vyšetření provádí).

Upozorňujeme na nařízení všech zdravotních pojišťoven o podmínkách úhrady celoplošného antigenního testování. Podmínka pro úhradu od zdravotních pojišťoven je absolvování testu pouze 1x za 7 dnů (jako první den je počítán den odběru, další nárok tak vzniká nejdříve osmý den), přičemž se sčítají všechny testy ze všech odběrových míst v rámci celé ČR. Častější testování (odběry) nebudou ze strany pojišťoven uhrazeny a jsou tedy výhradně osobním finančním nákladem žadatele.

1. Žadatel se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci antigenní test – hrazeno pojišťovnou (veřejné). 

2. Žadatel vyplní všechny požadované informace. Pokud nebudou údaje ve formuláři uvedeny správně, objednávka pozbývá platnosti a vyšetření se neuskuteční.

3. Žadatel se dostaví přímo před odběrový stan ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů). Není možné přijít na jiný než objednaný termín.

4. Žadatel bude na místě dbát platných epidemiologických nařízení (respirátor, rozestupy atd.).

5. Žadatel je povinen předložit kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.

6. Výsledek je tištěn a předáván žadateli přímo v odběrovém místě po vyhodnocení výsledku testu.

7. Certifikát je možné stáhnout na https://ocko.uzis.cz/ po zadání rodného čísla a čísla os. dokladu (OP).

B. Antigenní test pro samoplátce

NEPOSKYTUJEME.

Dokumenty ke stažení

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu