Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Poskytování informací o zdr. stavu a pro pozůstalé

Níže najdete postup, který je nemocnice povinna závazně dodržovat při poskytování informací o zdravotním stavu pacientů jejich rodinným příslušníkům, popř. dalším osobám.

I. Právo na informace o zdravotním stavu pacienta

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. se při poskytování informací o zdravotním stavu hospitalizovaných pacientů řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Informace o zdravotním stavu pacienta a navrženém individuálním léčebném postupu jsou lékařem primárně sdělovány přímo samotnému pacientovi, který je poté může sdělovat dalším osobám dle vlastního uvážení.

Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností, právo na informace a právo klást otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu náleží zákonnému zástupci či opatrovníkovi pacienta a samotnému pacientovi v míře úměrné jeho možnostem a schopnostem.

II. Právo na určení osob, které mohou být informovány

Informace o zdravotním stavu mohou být poskytnuty osobám, které pacient výslovně určil při přijetí do nemocniční péče. Pacient může současně definovat, zda jsou tyto osoby oprávněny nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní výpisy/kopie. Záznam o vyjádření pacienta je součástí jeho zdravotnické dokumentace. Osobou určenou pacientem může být kterákoli osoba, tj. není nutné být v jakémkoli příbuzenském vztahu s pacientem. Osoba určená pacientem má právo na poskytování informací o jeho zdravotním stavu pouze v rozsahu jím definovaném.

III.  Práva osob blízkých na informace

Pokud není pacient s ohledem na svůj zdravotní stav schopen určit osoby, kterým mohou být informace poskytovány, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu výhradně osoby blízké (těmi jsou podle § 22 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. příbuzní v řadě přímé, tj. sourozenci a manžel/manželka nebo partner podle zákona upravující registrované partnerství).

Za další osoby v rodinném/příbuzenském vztahu se pokládají ti, kteří jsou si vzájemně natolik blízcí, že újmu jednoho z nich pociťuje druhá osoba jako sobě vlastní. Tzn. že za osoby blízké jsou považovány např. i osoby ve vztahu švagr-švagr a nesezdaní partneři, kteří spolu trvale žijí.

Pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze těmto informaci podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

IV. Práva pozůstalých na informace

V případě úmrtí pacienta mají osoby blízké, popř. další osoby pacientem přímo určené právo na informace o zdravotním stavu zemřelého pacienta, příčině smrti a výsledku pitvy, byla-li provedena.

V. Jak lze uplatnit právo na informace

Informace o zdravotním stavu může podat pouze způsobilý ošetřující zdravotnický pracovník.

Žádost o poskytnutí ústních informací lze přednést osobně na oddělení, kde je nebo byl pacient léčen, a to vždy v pracovních dnech v čase od 07:00 do 15:00 hod. Zdravotnický personál má v případě pochybností o totožnosti žadatele nebo o jeho vztahu k pacientovi právo žádat o jeho prokázání se např. předložením OP, CP, rodného či úmrtního listu pacienta.

Žádost o poskytnutí písemných informací je nutné podat písemně. Žadatel může dokument předat buď osobně na podatelně Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. nebo ho, s úředně ověřeným podpisem, zaslat poštou na adresu nemocnice.

Informace o zdravotním stavu pacienta je možno sdělit oprávněným osobám i telefonicky. S ohledem na citlivost údajů je však vyžadován alespoň první kontakt s osobou oprávněnou dle bodu II. - III. osobní formou. Během prvního kontaktu bude ověřena totožnost osoby oprávněné, její vztah k pacientovi a povolení sdělovat jí informace. S tímto tazatelem je následně dohodnuto heslo, kterým se při žádosti o telefonické poskytnutí informace bude identifikovat.

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu