Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Poskytování informací o zdravotním stavu

Postup při poskytování informací o zdravotním stavu pacientům rodinným příslušníkům a dalším osobám.

I. Právo na informace o zdravotním stavu

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. se při poskytování informací o zdravotním stavu hospitalizovaných pacientů řídí zákonem č. 372/2001 Sb. (Zákon o zdravotních službách). Informace o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu dostává od lékařů zejména přímo pacient sám, který je poté může dle svého uvážení sdělovat dalším osobám.

Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi pacienta a pacientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý.

II. Právo na určení osob, které mohou být informovány o zdravotním stavu pacienta

Informace o zdravotním stavu mohou být dále poskytnuty osobám, které pacient při přijetí do péče výslovně určil. Pacient může současně určit, zda tyto osoby, mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta a pořizovat si z ní výpisy nebo kopie. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené. Osoba určená pacientem může být jak rodinný příslušník, tak i kterákoliv jiná osoba bez příbuzenského vztahu.

Osoba určená pacientem má pak právo na poskytování informací o zdravotním stavu pacienta v rozsahu určeném pacientem.

III.  Práva osob blízkých na informace o zdravotním stavu pacienta

Pokud není pacient s ohledem na svůj zdravotní stav schopen určit osoby, kterým mají být informace poskytovány, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu osoby blízké (těmi jsou podle § 22 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. příbuzný v řadě přímé, tj. sourozenec 
a manžel/manželka, nebo partner podle zákona upravující registrované partnerství.

Jiné osoby v rodinném poměru se pokládají za osoby sobě navzájem blízké v případě, kdy újmu jedné z nich by druhá osoba pociťovala jako sobě vlastní. Má se proto za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené a také osoby, které spolu trvale žijí). Pokud pacient dříve vyslovit zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

IV. Práva pozůstalých

V případě úmrtí pacienta mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, příčinách úmrtí a výsledku pitvy, byla-li provedena, osoby blízké zemřelého pacienta, popřípadě další osoby pacientem určené.

Způsob uplatnění práva na informace o zdravotním stavu pacienta

  1. Informace o zdravotním stavu podává ošetřující zdravotnický pracovník způsobilý k poskytování zdravotních služeb, kterých se podání informace týká.

  2. Žádost o ústní informace lze přednést osobně v pracovní dny na oddělení, kde je nebo byl pacient léčen. Zdravotnický personál má právo v případě pochybností o totožnosti žadatele, případně o jeho vztahu k pacientovi žádat o prokázání totožnosti (např. předložením OP, CP, rodného či úmrtního listu).

  3. Žádost o písemné informace je nutné podat písemně a je možné ji doručit osobně na podatelnu nebo zaslat písemně s ověřeným podpisem na adresu příslušného zdravotnického zařízení.

  4. Informace o zdravotním stavu pacienta je možno oprávněným osobám sdělit i telefonickou formou. S ohledem na citlivost sdělovaných údajů však požadujeme alespoň první osobní kontakt s osobou oprávněnou dle výše uvedených bodů II.,III., aby mohla být ověřena její totožnost z osobního dokladu a vztah k pacientovi včetně povolení sdělovat této osobě informace. S takovým tazatelem je pak dohodnuto heslo, kterým se při žádosti o telefonické sdělení informace bude jednoznačně identifikovat. Žádáme, aby tazatelé směřovali své dotazy na ošetřující lékaře v pracovní dny v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu