Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Práva a povinnosti pacientů

I. Práva pacienta

Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni,tj. podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti péče. Ve výjimečných případech mohou být uvedená práva omezena nebo vyloučena. Tyto výjimky stanoví zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „zákon“), příp. další obecně závazné právní předpisy.

Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo:

 • na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s jejich charakterem,

 • zvolit si odborného poskytovatele zdravotní služby, který odpovídá zdravotním potřebám pacienta,

 • vyžádat si konzultaci s jiným poskytovatelem, popř. zdravotnickým pracovníkem, než který mu poskytuje zdravotní služby (to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče),

 • vyžádat si zprávu o poskytnutých zdravotních službách,

 • být seznámen s vnitřním řádem Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,

 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna či jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou,

 • na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb nebo důsledky jejich poskytnutí,

 • na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem nemocnice za předpokladu, že přítomnost těchto osob nenaruší poskytování zdravotních služeb, umožňuje to vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a není takový pobyt na základě jiného právního předpisu vyloučen,

 • požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba uvedená v předchozím bodu, uvádí-li, že ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává; toto mohou požadovat osoby nezletilé a dále osoby, jejichž svéprávnost je omezena tak, že nejsou způsobilé posoudit poskytnutí zdravotních služeb a důsledky jejich poskytnutí,

 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožní,

 • znát celé jméno zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníkům, kteří se přímo účastní poskytování zdravotních služeb a jména osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, a které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popř. provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,

 • odmítnout přítomnost osob, které se na poskytování zdravotnických služeb přímo neúčastní, a těch, kteří se na výkon povolání zdravotnického pracovníka připravují,

 • přijímat návštěvy v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem nemocnice způsobem, který neporušuje a neomezuje práva ostatních pacientů,

 • přijímat v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. duchovní péči a podporu od církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem způsobem, který neporušuje a neomezuje práva ostatních pacientů a s ohledem na svůj zdravotní stav; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít ani v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví,

 • na poskytování léčby v co nejméně omezujícím prostředí a při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb,

 • pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, vč. způsobů založených na tlumočení druhou osobou,

 • pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodící/asistenční pes), má právo na doprovod a přítomnost psa u sebe v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a to s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav a za předpokladu, že nebudou narušována práva ostatních pacientů,

 • pacient, který nerozumí českému jazyku, má právo zajistit si služby tlumočníka při plánované péči, a to vlastními silami a na vlastní náklady,

 • být srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu zdravotnickým pracovníkem informován o jeho zdravotním stavu, navrženém léčebném postupu a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu"),

 • být informován o dalších zdravotních službách a jiných možných sociálních službách, které mohou zlepšit jeho zdravotní stav a umožnit mu nebo osobě pacientem určené klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny,

 • vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popř. může určit, které osobě má být podána (záznam, podepsaný pacientem a zdravotnickým pracovníkem, o vzdání se nároku na podání informace o zdravotním stavu a určení osoby, které má být informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; k vzdání se nároku na podání informace o zdravotním stavu se nepřihlíží, jde-li o informaci, že pacient trpí infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob),

 • odmítnout vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu; v takovém případě mu bude opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život (jestliže pacient i přesto odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení - revers; odvolání souhlasu je možné, ale není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta),

 • vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytováním zdravotnických služeb předem (dříve vyslovené přání), a to pro případ, kdyby se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas o způsobu poskytnutí zdr. služeb později; formu a další náležitosti upravuje zákon,

 • nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, pořizovat si z ní výpisy nebo kopie, a to v přítomnosti osoby pověřené Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s. přičemž nesmí být rušeno poskytování zdravotních služeb,

 • určit při přijetí do péče osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie z nich a zda mohou v případech, kdy pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb,

 • vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, tento vyslovený zákaz může také odvolat (záznam o vyjádření pacienta, podepsaný pacientem a zdr. pracovníkem, je součástí zdravotnické dokumentace stejně jako sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány),

 • pacient, který se cítí být obětí trestného činu, a kterému jsou bezprostředně po spáchání trestného činu poskytovány zdravotní služby, se může s žádostí o odbornou pomoc obrátit na subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci pro oběti trestných činů, jež jsou uvedeny na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR http://www.pmscr.cz/,

 • podat stížnost proti postupu nemocnice při poskytování zdravotní péče nebo proti činnostem souvisejícím s poskytovanou zdravotní službou. Stížnost je možné podat písemně, ústně, elektronicky, telefonicky i anonymně. Více o postupu podání stížnosti viz https://www.nemcl.cz/pro-pacienty/stiznosti.

II. Povinnosti pacienta

 • Dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas.

 • Řídit se vnitřním řádem nemocnice.

 • Uhradit Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. cenu za poskytnuté lékařské služby plně nebo částečně nehrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem.

 • Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu a o všech zjištěných infekčních onemocněních, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků a návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.

 • Nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a v odůvodněných případech se podrobit na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyšetření na přítomnost alkoholu nebo návykových látek v krvi.

 • Prokázat svou totožnost - pokud pacient neprokáže svoji totožnost a nebude se jednat o neodkladnou péči, může Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. odmítnout ošetření pacienta.

Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace

Pro vyhledání zdravotní dokumentace, popř. vyhotovení opisů nebo výpisů z ní se obracejte na asistentku právního oddělení Renatu Medkovou na tel. č.: +420 487 954 008 nebo emailu: renata.medkova@nemcl.cz.

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu