Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Řešení stížností

Za stížnost se považuje ústní nebo písemné oznámení, kterým se stěžovatelé obracejí na nemocnici ve věci ochrany svých zájmů nebo upozorňují na nedostatky či závady.

A)  Stížnost může podat:
a)      pacient
b)      zákonný zástupce
c)      osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud pacient zemřel
d)     osoba zmocněná pacientem


B) Způsob podání stížnosti
a)      ústně – nutno sepsat protokol o stížnosti, jinak nebude stížnost šetřena,
b)      písemně – stížnost musí obsahovat kontaktní údaje a adresu stěžovatele, jinak je s ní nakládáno jako s anonymní,
c)      elektronicky – stížnost musí obsahovat elektronický podpis a adresu; pokud je neobsahuje, je vyzván stěžovatel k doplnění; nedoplní-li je řešena jako anonymní,
d)     telefonicky – nutno sepsat protokol o stížnosti, jinak nebude stížnost šetřena,
e)      anonymně.


C) Místa pro podání stížnosti
a)      jakékoliv pracoviště Nemocnice
b)      Po – Pá v době od 7:00 hod. do 15:30 hod. sekretariát generálního ředitele
c)      Po – Pá 15:30- 7:00 hod. a o víkendech a svátcích informace v monobloku nemocnice


D) Náležitosti protokolu o stížnosti
-      jméno, příjmení a kontaktní adresa stěžovatele
-      jméno, příjmení a funkce zaměstnance, který stížnost sepsal
-      oddělení, kde byl pacient hospitalizován či ošetřen
-      předmět stížnosti
-      místo a datum sepsání stížnosti
-      podpis zaměstnance sepisujícího stížnost
-      podpis stěžovatele
-      datum předání stížnosti na sekretariát GŘ


E) Ostatní
-      Pokud nelze z objektivních důvodů stížnost vyřídit ve lhůtě 30-ti dnů, rozhodne generální ředitel o případném prodloužení nebo přerušení šetření. Asistentka generálního ředitele o tomto rozhodnutí vždy písemně informuje stěžovatele.
-      Pokud stěžovatel opakuje stížnost v téže záležitosti a nejsou-li v ní uvedeny žádné nové skutečnosti, stížnost se nevyřizuje. Informaci o nešetření sdělí stěžovateli do 15 dnů po doručení opakované stížnosti asistentka generálního ředitele.
-      Pokud stěžovatel vezme písemně stížnost zpět, nebude tato dále šetřena, spis se uzavře a stížnost vyhodnotí jako neoprávněná.
-      Po vyřízení stížnosti jsou originály spisu stížnosti založeny na sekretariátu generálního ředitele a dále se řídí platným archivním a skartačním řádem.
-      Stěžovatel má možnost nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie. Součástí vedení spisu je přehled o nahlížení do spisu, pořizování kopií.
-      Stížnost bude prošetřována i v případě, že v dané věci probíhá trestní, občanskoprávní nebo správní řízení.
-      O šetření anonymní stížnosti rozhoduje vždy generální ředitel, a to dle závažnosti sdělení. Anonymní stížnost je brána jako podnět ke zvyšování kvality poskytované péče.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu