Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Vnitřní řád nemocnice

I. Obecná část

 • Vnitřní řád nemocnice obsahuje závazné pokyny, kterými jsou všechny hospitalizované osoby povinny se během svého pobytu v areálu řídit.

 • Nedílnou součástí tohoto vnitřního řádu je seznam práv a povinností pacienta uveřejněný zde: https://www.nemcl.cz/pro-pacienty/prava-pacientu.

 • Pacienti jsou informováni o svém zdravotním stavu, nastavení individuálního léčebného plánu a průběhu léčby.

 • Pacient může do určité míry spolurozhodovat o způsobu léčby, jejím průběhu a trvání a vyjadřovat se k jejím výsledkům.

 • Pacient je povinen dodržovat navržený léčebný postup a pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o vývoji zdravotního stavu, vč. informací i infekčních nemocech, užívání návykových látek a o péči poskytnuté jinými poskytovateli zdravotních služeb.

 • Pacienti jsou během hospitalizace povinni nepožívat alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetření pro určení přítomnosti alkoholu nebo omamných látek v krvi.

 • Kouření je - mimo k tomu vyhrazené místo - zakázáno v celém areálu nemocnice.

 • Pacienti jsou povinni chovat ohleduplně ke spolupacientům a slušně ke zdravotnickým pracovníkům.

 • Pacienti musí respektovat pokyny zdravotníků a dbát jejich výzev.

 • V případě, že je pacientem samoplátce, bude mu zdravotní péče poskytnuta na základě sjednaného způsobu úhrady (v hotovosti nebo platební kartou). Pokud je pacient občanem EU a s platným průkazem evropského pojištěnce či dokladem, který jej nahrazuje, je povinen tyto doklady předložit.

II. Příjem k hospitalizaci

 • K hospitalizaci jsou pacienti přijímáni lékařem, následně ošetřujícím personálem. Při příjmu jsou pacienti povinni předložit průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz totožnosti a doklad o dočasné pracovní neschopnosti, byl-li vystaven.

 • Pacient dává při příjmu písemný souhlas s hospitalizací a léčbou. Jeho součástí je uvedení jména osoby blízké, které lékař může předávat informace, která může nahlížet do dokumentace a v některých případech v souladu se zákonem o zdravotních službách rozhodovat o poskytované péči.

 • Telefonicky může být informace poskytnuta osobám pacientem určeným pouze na základě předem sjednaného hesla. Pacienti jsou také oprávněni rozhodnout o nepodávání informací o zdravotním stavu žádné osobě.

 • Při přijetí je pacientovi připevněn identifikační náramek, který slouží k zajištění bezpečnosti a identifikace před všemi výkony a zákroky.

 • Po přijetí si pacient může uložit své věci a oděv na vyhrazené místo.

 • Pro pobyt v nemocnici je možné použít vlastní prádlo (pyžamo, župan) za předpokladu pravidelné výměny. Výjimkou jsou oddělení intenzivní péče a ARO.

 • Hotovost nad 500 Kč a cenné věci je možné uložit v trezoru oproti potvrzení o úschově. Pouze v tomto případě lze uplatnit vůči nemocnici nárok na náhradu případných ztrát nebo poškození věci.

 • Vnesené elektrické spotřebiče musí být ve stavu, který umožňuje jejich bezpečné užívání. Pacient nese plnou odpovědnost za škody, vč. újmy na zdraví, které by byly způsobeny jejich nesprávným používáním. Jedná se např. o holící strojek, mobil, vysoušeč vlasů, rádio, televizi, notebook atd.

 • Po dobu pobytu hospitalizace nesmí pacient bez vědomí lékaře požívat žádné léky či doplňky stravy. Léky budou pacientovi podávány dle ordinace lékaře. Přinesená léčiva je pacient povinen odevzdat při příjmu ošetřujícímu personálu. Tyto budou vráceny po propuštění.

III. Hospitalizace

 • Po dobu hospitalizace pečuje o pacienta tým zdravotnických pracovníků vedených ošetřujícím lékařem, ošetřovatelská péče je zajištěna kompetentním ošetřovatelským personálem.

 • Vizita je ponechána v režimu oddělení. Pacient má právo na soukromí, dotazy ke svému zdr. stavu, výsledkům vyšetření a plánu léčebné a ošetřovatelské péče.

 • V případě bolesti a náhle vzniklých obtíží pacient informuje zdravotnický personál.

 • Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 do 6:00 hod.

 • O opuštění oddělení pacient informuje ošetřující personál.

 • V případě potřeby může pacient prostřednictvím ošetřujícího personálu kontaktovat zdravotně-sociální pracovnici, která mu poskytne potřebné informace a pomůže v řešení sociálních problémů, vzniklých v souvislosti s onemocněním.

 • V nemocnici lze přijímat duchovní péči a podporu.V případě zájmu může být pacientovi zajištěno v kooperaci s ošetřujícím personálem setkání s nemocničním kaplanem, tj. osobou poskytující duchovní služby.

 • Lůžko je upravováno jednou denně a dále dle potřeby. Výměna prádla je prováděna při znečištění, nejméně však jednou týdně. Není dovoleno sedat či lehat na lůžko v civilním oblečení a botách.

 • Strava a dieta je určována ošetřujícím lékařem. Dodržování dietního režimu je v zájmu pacienta, aby se předešlo narušení průběhu léčby. V den přijetí je pacientovi poskytnuta večeře. V den propuštění je nárok na snídani a oběd. V případě, kdy si pacient jídlo zakoupí nebo je přineseno návštěvou, je vhodné se vždy poradit o vhodnosti této stravy s ošetřujících personálem.

 • Hotové pokrmy by měly být konzumovány ihned, v případě potřeby je na oddělení k dispozici vyčleněna lednice pro uchování potravin. Tyto potraviny musí být vždy označeny pacientovým jménem a musí na nich být viditelně vyznačena expirační doba. V případě, že potraviny nejsou označeny datem spotřeby, je dovoleno uchovávat je zde max. 24 hodin. Po uplynutí minimální doby použití či neoznačení jsou potraviny zlikvidovány. Nemocnice nepřebírá odpovědnost za případné odcizení, kvalitu a trvanlivost potravin donesených pacientovi nad rámec stanovené diety.

 • Na pokojích, chodbách a toaletách dbá pacient na dodržování čistoty a základních hygienických pravidel. Odpadky musí být vhazovány pouze do košů k tomu určených.

 • Doporučené návštěvní hodiny jsou každý den od 14:30 do 16:30hod (vyjma LDN a nadstandardních pokojů). Mimo uvedený čas je možné přijmout návštěvu pouze po individuální dohodě s ošetřujícím lékařem a ošetřujícím personálem. V operační den nejsou obvykle návštěvy povolovány. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, oddělení intenzivní péče a příp. u infekčních pacientů jsou návštěvy možné pouze s ochrannými pomůckami a po dohodě s ošetřujícím personálem. Z hygienicko-epidemiologických důvodů mohou být návštěvy dočasně zakázány.

 • Na některých odděleních je možné využít během hospitalizace pobytu na tzv. nadstandardním pokoji, a to za poplatek dle platného ceníku https://www.nemcl.cz/pro-pacienty/cenik-sluzeb.

 • Je-li nutná celodenní přítomnost doprovodu, může být tento dle možností a kapacity lůžek na oddělení přijat. Pobyt doprovodu dítěte mladšího šesti let se v nemocnici považuje za ústavní ošetřování. Doprovod je podle indikace a možností umístěn spolu s nemocným přímo na lůžkové oddělení.

IV. Propuštění pacienta

 • O propuštění z nemocniční péče je pacient informován ošetřujícím lékařem. Předčasně může být z nemocniční péče propuštěn pouze po náležitém poučení o možných následcích a na základě vlastní rukou podepsaného písemného prohlášení (reversu).

 • Při onemocnění například infekční chorobou nebo jinou závažnou chorobou, která ohrožuje zdraví pacienta nebo zdraví okolí, a kdy povinné léčení stanoví zákon, není možné propustit pacienta ani na revers. Pokud v takovém případě svévolně opustí nemocnici, bude toto hlášeno osobě blízké, která je uvedena v informovaném souhlasu, případně jiné dostupné osobě blízké a současně i Policii ČR či jinému příslušnému orgánu pro ochranu veřejného zdraví v případech, kdy to vyžaduje zdravotní stav pacienta a je zde riziko ohrožení života. V ostatních případech bude hospitalizace ukončena.

 • Transport sanitním vozem může indikovat pouze ošetřující lékař.

 • Do tří dnů od propuštění z nemocnice je nutné ohlásit se u svého registrujícího lékaře, protože jen tak lze spolehlivě zajistit návaznost léčby.

V. Bezpečnost poskytovaných služeb

 • Z důvodu prevence pádu by měl pacient po celou dobu hospitalizace nosit vhodnou a nejlépe pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou, příp. používat adekvátní kompenzační pomůcky (berle, chodítka) usnadňující jeho pohyb.

 • Vždy, když ošetřující personál nařídí pacientovi nutnost doprovodu, využije pacient signalizační zařízení na jeho přivolání.

 • Před operací se vždy ověřuje a dokumentuje místo a strana plánovaného výkonu - tzv. perioperační bezpečnostní proces.

 • Na pracovištích akutní lůžkové intenzívní péče (ARO, JIP) a operačních oborů platí zákaz nošení květin.

 • Pacientovi s tělesným nebo smyslovým postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, je umožněn pobyt psího doprovodu za předpokladu, že nejsou narušena práva ostatních pacientů a pacient si sám (prostřednictvím další osoby) zajistí běžnou péči o psa. Přítomnost psa schvaluje primář oddělení nebo ošetřující lékař. Přítomnost asistenčního psa může být na některých odděleních zamítnuta z hygienických důvodů.

 • V případě požáru nebo jiné krizové situace je třeba zachovat klid a rozvahu a řídit se pokyny zaměstnanců nemocnice.

VI. Závěr

 • Nerespektování vnitřního řádu může vést k předčasnému ukončení hospitalizace a k propuštění. Dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., v platném znění může nemocnice ukončit péči o pacienta v případě, že závažným způsobem omezujete práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržujete navržený individuální léčebný postup (přestože s ním vyslovil souhlas), přestane poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování dalších zdravotních služeb nebo se neřídí vnitřním řádem a toto chování není způsobeno zdravotním stavem.

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu