Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Vnitřní řád

Vnitřní řád Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen Nemocnice)

1. Obecná část

 • Vnitřní řád je závazný pro všechny hospitalizované pacienty Nemocnice. Seznamte se, prosím, s následujícími pokyny, kterými jste povinni se řídit.

 • Součástí tohoto vnitřního řádu je seznam práv a povinností pacienta.

 • Do určité míry můžete spolurozhodovat o způsobu léčby, jejím průběhu, trvání a výsledků.

 • Budete informováni o vašem zdravotním stavu, nastavení individuálního léčebného plánu a průběhu léčby.

 • Jste povinni dodržovat navržený léčebný postup a pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o vývoji zdravotního stavu, včetně informací i infekčních nemocech, o užívání návykových látek, o péči poskytnuté jinými poskytovateli zdravotních služeb.

 • Jste povinni během hospitalizace nepožívat alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetření
  za účelem prokázání vlivu.

 • Kouření je mimo vyhrazené místo zakázáno v celém areálu a budovách Nemocnice.

 • Jste povinni se chovat slušně ke zdravotnickým pracovníkům a respektovat jejich pokyny.

 • Jste povinni se chovat ohleduplně ke spolupacientům.

 • V případě, že jste samoplátce, bude Vám zdravotní péče poskytnuta na základě sjednaného způsobu úhrady v hotovosti proti vystavenému účtu nebo bezhotovostně platební kartou. Pokud jste občan EU a s platným průkazem evropského pojištěnce či dokladem, který jej nahrazuje, musíte tyto doklady předložit.

2. Příjem

 • K hospitalizaci budete přijímáni lékařem a následně ošetřujícím personálem. Jste povinni předložit průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz totožnosti a doklad o dočasné pracovní neschopnosti, pokud Vám byl vystaven.

 • Při příjmu svým podpisem dáváte souhlas s hospitalizací a léčbou. Součástí písemného souhlasu je uvedení jména Vám blízké osoby (osob), které lékař může předávat informace, která může nahlížet do dokumentace a v některých případech v souladu se zákonem o zdravotních službách, i rozhodovat o péči, která Vám bude poskytnuta.

 • Informace po telefonu osobám Vámi určeným, může být poskytnuta pouze na základě předem sjednaného hesla. Jste rovněž oprávněni rozhodnout, že údaje o Vašem zdravotním stavu nesmí bát sdělovány nikomu.

 • Při přijetí Vám bude připevněn identifikační náramek, který slouží k zajištění bezpečnosti a identifikace před všemi výkony a zákroky.

 • Po přijetí si uložte své věci a oděv na určené místo.

 • Pro pobyt můžete použít vlastní prádlo (pyžamo, župan, hygienické potřeby) s nutnou pravidelnou výměnou. Výjimkou jsou oddělení intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení.

 • Máte-li u sebe větší obnos peněz (nad 1000,- Kč) a cenné věci je možné jejich uložení v trezoru, oproti potvrzení o úschově. Jen v tomto případě můžete uplatňovat vůči nemocnici nárok na náhradu případných ztrát.

 • Vámi vnesené elektrické spotřebiče musí být ve stavu, který umožňuje jejich bezpečné užívání a plně přejímáte odpovědnost za škody, včetně újmy na zdraví způsobené jejich nesprávnou funkcí (např. holící strojek, vysoušeč vlasů, rádio, televize, PC apod.)

 • Po dobu pobytu neužívejte bez vědomí lékaře žádné léky či doplňky stravy. Vnesená léčiva odevzdáte ošetřujícímu personálu a léky Vám budou podávány dle ordinace lékaře. Léky Vám budou vráceny zpět při propuštění.

3. Hospitalizace

 • Po dobu hospitalizace o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků vedených ošetřujícím lékařem a ošetřovatelská péče je zajištěna kompetentním ošetřovatelským personálem.

 • Vizita je stanovena v režimu oddělení. Máte právo na soukromí a dále se dotazovat na Váš zdravotní stav, výsledky vyšetření, plán léčebné a ošetřovatelské péče.

 • V případě bolesti a náhle vzniklých obtíží informujte zdravotnický personál

 • Noční klid je stanoven od 22:00 – 6:00 hod.

 • Při opuštění oddělení, informujte ošetřující personál.

 • V případě potřeby můžete kontaktovat prostřednictvím ošetřujícího personálu zdravotně-sociální pracovnici, která Vám poskytne potřebné informace a pomůže v řešení sociálních problémů, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním.

 • V nemocnici lze přijímat duchovní podporu a péči. V případě zájmu Vám prostřednictvím ošetřujícího personálu můžeme zajistit setkání s osobou poskytující duchovní služby (nemocniční kaplan).

 • Lůžko je upravováno 1x denně a dále dle potřeby. Výměna prádla je prováděna při znečištění, nejméně však 1 x v týdnu. Na lůžko si nesmíte sedat či lehat v civilním oblečení a v botách.

 • Strava a dieta je určována Vaším ošetřujícím lékařem. Je ve Vašem zájmu, abyste dodržovali dietní doporučení a nenarušovali průběh léčení. V den přijetí Vám bude poskytnuta večeře. V den propuštění máte nárok na snídani a oběd. V případě, kdy si jídlo koupíte nebo Vám ho přinese návštěva, vždy se poraďte o vhodnosti konzumace s ošetřujícím personálem. Dodržujte tyto pokyny: hotové pokrmy nejlépe zkonzumujte ihned, v případě potřeby je Vám na oddělení k dispozici vyčleněná lednice pro uchování potravin. Tyto potraviny musí být vždy označeny Vaším jménem a minimální trvanlivostí. V případě, že nejsou označeny datem spotřeby, je dovoleno je uchovávat po dobu max. 24 hodin od jejich uložení. Po uplynutí minimální doby použití či neoznačení jsou potraviny zlikvidovány. Nemocnice nepřebírá odpovědnost za případné odcizení, kvalitu a trvanlivost potravin donesených pacientovi nad rámec stanovené diety.

 • Na pokojích, chodbách a toaletách udržujte čistotu. Odpadky vhazujte pouze do košů k tomu určených.

 • Doporučené návštěvní hodiny jsou každý den od 14:00 – 17:00 hod. Mimo tyto doporučené hodiny je možná Vaše návštěva po dohodě s ošetřujícím lékařem a ošetřujícím personálem individuálně. V operační den návštěvy obvykle nejsou povoleny. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a oddělení intenzivní péče, případně u infekčních pacientů, jsou návštěvy možné pouze s ochrannými pomůckami a po dohodě s ošetřujícím personálem. Z hygienicko-epidemiologických důvodů mohou být návštěvy dočasně zakázány.

 • Na některých odděleních můžete mít možnost pobytu během hospitalizace na tzv. nadstandardním pokoji za poplatek dle platného ceníku Nemocnice.

 • Je-li nutná celodenní přítomnost doprovodu, může být doprovod s Vámi dle možností oddělení a kapacity lůžek přijat. Pobyt doprovodu dítěte mladšího šesti let
  v Nemocnici se považuje za ústavní ošetřování. Doprovod je podle indikace a možností umístěn spolu s nemocným přímo na lůžkovém oddělení.

4. Propuštění

 • O propuštění z nemocniční péče budete informováni ošetřujícím lékařem. Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze po náležitém poučení o možných následcích na základě vlastního podepsaného písemného prohlášení (reversu).

 • Při onemocnění například infekční chorobou nebo jinou závažnou chorobou, která ohrožuje zdraví pacienta nebo zdraví okolí a kdy povinné léčení stanoví zákon, nemůžete být propuštěn ani na revers. V případě, že svévolně opustíte nemocnici, bude toto hlášeno osobě blízké, která je uvedena v informovaném souhlasu, případně jiné dostupné blízké osobě a současně Policii ČR či příslušnému orgánu veřejného zdraví v případech, kdy to vyžaduje Váš zdravotní stav a je zde riziko ohrožení Vašeho života. V ostatních případech bude následně Vaše hospitalizace ukončena.

 • Transport sanitním vozem Vám může indikovat pouze ošetřující lékař.

 • Do tří dnů od propuštění z nemocnice se ohlaste u svého registrujícího lékaře, jen tak si zajistíte návaznost léčby.

5. Bezpečnost poskytovaných služeb

 • Z důvodu prevence pádu noste vhodnou, nejlépe pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou, používejte kompenzační pomůcky (berle, chodítka)

 • Vždy, když Vám ošetřující personál nařídí nutnost doprovodu, využijte signalizační zařízení na přivolání doprovodu.

 • Před operací se ověřuje a dokumentuje místo a strana výkonu tzv. perioperační bezpečnostní proces.

 • Na pracovištích akutní lůžkové péče intenzivní (ARO, JIP) a operačních oborů platí zákaz nošení květin.

 • Pacientovi s tělesným nebo smyslovým postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem je umožněn jeho pobyt za předpokladu, že nejsou narušena práva ostatních pacientů a pacient si sám prostřednictvím další osoby zajistí běžnou péči o psa. Přítomnost psa schvaluje primář oddělení nebo ošetřující lékař. Přítomnost asistenčního psa může být na některých odděleních zamítnuta z hygienických důvodů.

 • V případě požáru nebo jiné krizové situace je třeba zachovat klid a rozvahu a řídit se pokyny zaměstnanců nemocnice.

6. Závěr

 • Nerespektování Vnitřního řádu může vést k předčasnému ukončení Vaší hospitalizace a propuštění. Dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., v platném znění, může nemocnice ukončit Vaši péči v případě, že závažným způsobem omezujete práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržujete navržený individuální léčebný postup (pokud jste s ním vyslovil souhlas) nebo se neřídíte Vnitřním řádem (a Vaše chování není způsobeno zdravotním stavem). Obdobně dle uvedeného ustanovení, může nemocnice ukončit Vaši péči v případě, že přestanete poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb.

Děkujeme, že respektujete podmínky a provoz našeho zdravotnického zařízení. 

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu