Vedení NsP Česká Lípa, a.s.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. V Nemocnici ji představuje Rada Libereckého kraje, která je jediným akcionářem společnosti.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada jmenuje a odvolává členy představenstva schvaluje smlouvy uzavírané se zdravotními pojišťovnami a vyhotovuje roční schémata nákupů. Ze své činnosti se odpovídá valné hromadě.

Ing. Eva Burešová
předsedkyně dozorčí rady
starostka Doks
zastupitelka LK
e-mail: buresova@doksy.com

Ing. Jitka Volfová
členka dozorčí rady 

statutární náměstkyně hejtmana,
řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky
starostka České Lípy

Ing. Radek Lípa
člen dozorčí rady 
starosta Zákup

Roman Hejna
člen dozorčí rady 
obchodní ředitel Pivovar Cvikov, a.s.
zastupitel LK

Mgr. Jaromír Dvořák 
člen dozorčí rady 
starosta Nový Bor 
zastupitel LK

Mgr. Jiří Římánek
člen dozorčí rady 
OSVČ

MUDr. Miloš Volek
člen dozorčí rady 

primář Gynekologicko-porodnického oddělení

Lenka Caklová
členka dozorčí rady 
vrchní sestra Oddělení Lůžek následné péče 

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem Nemocnice, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Dále rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy a stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo rozhoduje o všech zásadních provozních a obchodních záležitostech, souvisejících s fungováním Nemocnice jako obchodní společnosti, zejména provádí personální rozhodnutí podle schváleného organizačního řádu a rozhoduje o všech smlouvách a plněních a o změnách organizační struktury, kde Nemocnice vystupuje jako smluvní partner.

Za představenstvo jednají navenek jménem nemocnice jako obchodní společnosti předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.

Ing. Pavel Marek

předseda představenstva
generální ředitel NsP Č.L., a.s. a
e-mail: pavel.marek@nemcl.cz

Jan Mencl
místopředseda představenstva 
technický a provozní ředitel NsP Česká Lípa, a.s. 

MUDr. Lubor Picmaus 
člen představenstva 
ředitel pro zdravotní obory,
primář ARO -DIOP NsP Česká Lípa, a.s.

MUDr. Romana Kvasničková

členka představenstva
lékařka interního oddělení NsP Česká Lípa, a. s.

Mgr. Dana Šperlíková
členka představenstva
ředitelka pro ošetřovatelskou péči,
vrchní fyzioterapeutka RHB odd. NsP Česká Lípa, a. s. 

Ing. Jiří Jakoubek
člen představenstva
soukromý podnikatel

MUDr. Petr Ježek
člen představenstva
vedoucí lékař COS a CS
a lékař ortopedicko - traumatologického odd. NsP Česká Lípa, a.s.

Generální ředitel Nemocnice s poliklinikou ČL

V čele nemocnice je generální ředitel, který je jmenován představenstvem. Řídí nemocnici prostřednictvím odborných ředitelů, popř. dalších zmocněných zaměstnanců. Pravomoc, postavení a odpovědnost generálního ředitele jsou dány organizačním řádem Nemocnice, rozsahem práv a povinností generálního ředitele vyplývající z jeho pracovní smlouvy rozhodnutími představenstva a ostatními platnou jurisdikcí České republiky. Generální ředitel je odpovědný představenstvu společnosti.

Ing. Pavel Marek
generální ředitel
NsP Č.L., a.s.
předseda představenstva NsP ČL, a.s.
e-mail: pavel.marek@nemcl.cz


Výbor pro audit
Ing. Petr Šrámek, předseda výboru pro audit
Ing. Jitka Černá, člen výboru pro audit
Mgr. Bc. Vladimír Richter, člen výboru pro auditOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)