Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP Česká Lípa


(21.09.2012)

Českolipská nemocnice uspěla s projektem na modernizaci rentgenového vybavení

Operační program: ROP NUTS II SeverovýchodNázev projektu: Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP CL
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/28.01149
Financování: Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Cíl projektu

Projekt "Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP CL" je dalším krůčkem na dlouhé cestě zkvalitňování a zatraktivňování zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení i jednotlivých pracovišť, důraz je kladen nejen na zvyšování komfortu pacientů, ale rovněž obsluhujícího personálu, a dále na snížení radiační zátěže pacientů i optimalizaci nákladovosti jednotlivých výkonů a pracovišť. Předmětem projektu jsou, jak již název napovídá v první řadě aktivity sloužící především ke zlepšení zdravotnické péče v regionu. V konkrétní podobě se jedná o pořízení nové digitální angiolinky a digitálního skiagrafického pracoviště a PACs = digitální archivace a přenos snímků z digitálních zobrazovacích systémů. A to včetně nových uložišť dat, a dále digitalizace stávajících rentgenových pracovišť v podobě CR systémů včetně pracovních stanic.

Vzhledem k neustálému vývoji léčebných metod a postupně se měnícímu zdravotnímu stavu obyvatel je nutno reagovat i změněnou skladbou poskytovaných služeb v lůžkových zařízeních s cílem zajistit vysokou kvalitu zdravotní péče. Prostřednictvím investic do finančně nákladné přístrojové techniky - její obnovu i modernizaci a do nezbytných doprovodných investic rozvíjet specializovanou zdravotní péči mimo Krajské nemocnice i ve spádových okresních nemocnicích, aby pro obyvatele kraje byla tato péče dostupná, efektivní a na vysoké odborné úrovni.

Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje zdravotnické infrastruktury " Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.- posílit ekonomický a společenský rozvoj města Česká Lípa. Podpora významu měst jako lokálních center v regionu je základem pro posílení jejich pozice v rozvoji regionu, především se zřetelem na posilování jejich významu a spádovosti ekonomických a sociálních aktivit a na zvyšování kvality života v nich.

Harmonogram

Investiční fáze projektu bude probíhat v časovém horizontu průběhu roku 2012 a 2013. Jednotlivé činnosti realizace projektu se budou časově prolínat. Celá tato fáze se završí ukončením realizace projektu a jeho uvedení do užívání.

Činnosti prováděné v průběhu investiční fáze jsou tedy zaměřené především na realizaci VŘ a dále dodávku a instalaci nových zařízení. VŘ bude probíhat v rozmezí cca 4 až 5 měsíců, dodávka samotná a instalace přístrojů bude probíhat v průběhu roku 2013.

Celkové výdaje
23 541 000 ,- vč DPH
85% ROP
15% Nemocnice
Projekty financované z EU (eu_severovychod_banner.jpg)

Tisková zpráva
1. července 2013
Projekt českolipské nemocnice s názvem Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP Česká Lípa úspěšně pokračuje

Tento projekt je financován z regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod a jeho cílem je modernizace přístrojového vybavení rentgenového pracoviště českolipské nemocnice.

V rámci projektu bude pořízena angiolinka a digitální skiagrafického pracoviště a PACs = digitální archivace a přenos snímků z digitálních zobrazovacích systémů. A to včetně nových úložišť dat, a dále digitalizace stávajících rentgenových pracovišť v podobě CR systémů včetně pracovních stanic.

V současné chvíli se je dokončeno výběrové řízení na digitální skiagrafické pracoviště, CR systém a PACs včetně úložišť, pracovních stanic a náhledových stanic.

Vítězem výběrového řízení se stala v konkurenci šesti firem společnost FOMEI a.s. s nejnižší nabídkovou cenou (9 194 790,- vč. DPH), která zároveň nejlépe splnila funkční, kvalitativní a technické vlastnosti hodnocené v rámci nabídky.

Nejpozději do konce září budou přístroje a zařízení firmou FOMEI, a.s. instalovány a zprovozněny.

Výběrové řízení na angiolinku je vyhlášené a v průběhu měsíce srpna bude mít dle předpokladů známého vítěze. V podzimních měsících dojde k její instalaci a tím bude modernizace pracoviště v rámci tohoto projektu dokončena.

Mgr. Dana Šperlíková
Koordinátor projektu

Tisková zpráva
20. září 2013
První část projektu byla v měsíci září úspěšně dokončena a začal plný provoz nového digitálního rentgenového zařízení.

V této části projektu bylo pořízeno a uvedeno do provozu: 1 digitální skiagrafického pracoviště a PACs = digitální archivace a přenos snímků z digitálních zobrazovacích systémů. A to včetně nových úložišť dat, a dále digitalizace stávajících rentgenových pracovišť v podobě 3 CR systémů včetně 3 pracovních stanic a 10 klinických náhledových stanic. Na oddělení radiodiagnostiky byla ovlivněna všechna stávající skiagrafická pracoviště včetně nového skiagrafického pracoviště s přímou digitalizací. Digitalizací došlo především ke změně zpracování obrazové dokumentace a její archivace a přenosu a snížení radiační zátěže pacientů.

Na skiagrafických pracovištích jsou prováděna všechna vyšetření skeletu (kosti) a měkkých částí těla (snímky plic, břicha a další).

Digitalizací provozu odpadla fyzická práce se snímky, protože tyto jsou vytvářeny buď hned v přístroji, kde dojde k okamžité kontrole kvality a možnosti úpravy a dále přímo k archivaci na úložiště dat, odkud je možné dokumentaci dále distribuovat na potřebná pracoviště a k popisům. Je ukončen proces chemického zpracování obrazu, tedy významný ekonomický ukazatel a dále ekologický proces. Navíc klesla radiační zátěž populace při snímkování. Je totiž možné okamžitě digitálně vzniklý obraz upravit a zkontrolovat. Tím ubude časté doplňování snímků dalšími expozicemi rtg záření.

Mgr. Dana Šperlíková
koordinátor projektu

Tisková zpráva
prosinec 2013
Projekt: Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP CL „ vstupuje do své druhé části

Projekt je ve své druhé, závěrečné fázi. Druhá fáze projektu se týkala nákupu nové angiolinky na angiografické pracoviště oddělení RTG. Dodavatelem se stala firma Audioscan, která vyšla vítězně z otevřeného výběrového řízeni a pořízená digitální angiolinka patří mezi nejlepší na světovém trhu.

Na angiografickém pracovišti se provádějí výkony diagnostické na cévách dolních a horních končetin, břicha, hrudníku kromě srdce. Dále výkony léčebné na cévách dolních a horních končetin, břicha, hrudníku kromě srdce a mozkových cév. Jedná se o rozšíření zúžených cév pomocí balónkových katetrů, zprůchodnění cévních uzávěrů, zavedení výztuh (stentů) a filtrů do cév, rozpouštění trombotických uzávěrů (trombolýza) a naopak i uzávěry cév pro další léčbu nebo před operacemi v daných oblastech. Mezi hlavní přínosy nového zařízení patří:
  • Zkvalitnění zobrazení
  • Snížení radiační zátěže pro pacienty i personál
  • Snížení objemu aplikované kontrastní látky
  • Snadná a rychlá dohledatelnost dokumentace pro všechny
  • Snížení nákladů na servis a provoz
  • Zvýšení objemu provedených vyšetření
Do konce měsíce ledna 2014 bude projekt trvající dva roky u konce a bude předložena administrátorovi projektu ROP Severovýchod, územní pracoviště Liberec ke kontrole závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu.

Mgr. Dana Šperlíková
koordinátor projektu


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)